zegel-marres

Zegel Marres, 1701

MARRES - MARES

FAMILIE GENETICA

*

zegel mares

Zegel Mares, 1762

De familiale clade Marres / Mares
FGC6634

De familie-clade is een van de drie uit de driesprong van FGC6618. Het gebeurde in de tijd van de Merovingers rond het jaar 700. De families Nolet en Slootmaekers komen uit de andere takken.

Wij hebben een lange (G stamboom), waaruit gedurende 7.000 jaar geen andere zijtakken zijn ontaan. Volstrekt onduidelijk is de oorzaak hiervan. De Europese bevolking groeide in die tijd zeer sterk. Kwamen er in onze lijn vooral dochters? Waarom zijn alle zijtakken, die er voorspelbaar geweest moeten zijn, uitgestorven? We weten het niet.

Morech de stamvader in onze tak is in de eerste helft van de veertiende eeuw geboren, Hij had land in het dorp Zussen bij Maastricht. In 1388 wordt hij voor het eerst vermeld, dat is na zijn dood. Zij weduwe draagt in dat jaar de verplichte landeigenaren-cijns af aan het Gasthuis van Tongeren. Zijn zoon Johan Marres verwerft blijkens een charter uit 1403 het oude stamgoed van de ridders van Boxberch.

Er is een Maastrichts charter uit het jaar 1526 bewaard gebleven dat vrijhandel in Brabant verzekert aan drie broers Marres hierin Marees van Heukelom genoemd. Een van deze drie is Reijner Marres, 1490-1552. UIt hem ontstaan de twee takken van onze familie Marres en Mares.

Maastrichts charter betreffende belasting vrijdom voor de gebroeders Matthijs, Jan en Reijner Marres, 8 augustus 1526
4

Reijner Marres, 1490-1552

Uit hem onstaan de twee familietakken:

splitsing

Marres

FGC6628

De stamvader van deze tak is Matthijs Marres, 1525-1612. Hij bezit nog het oude land te Zussen. Hij woont op een hof te Heukelom, Zijn nakomelingen vestigen zich in de stad Maastricht.

Mares

YFS2975561

De stamvader van deze tak is Reyner Mares. Voor zijn nakomelingen koopt hij landerijen in Val-Meer. Hier wonen zij gedurende een aantal generaties. Later vestigen zij zich in het bij Maastricht gelegen dorp Wolder.

*

Familiale haplotypen

Hier zijn de resultaten van de Y-DNA testen met 37 later 67 STR markers.
Deze series noemen we haplotypen.

Dysplaatsen in blauw   -   dyswaarden in geel   -   één eenheid verschil in lichtbruin   -   twee eenheden verschil in kastanjebruin.

 Stamvaders     Naam   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438
 Reyner Marres 
  ±1490 - ±1560  
 J.W. Marres 
 1732 - 1794  
  B. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
  G. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10
Peter Mares
1615 - 1686
 A. Mares  14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
G. Mares 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11

De verdubbeling van de marker 19a en 19b, waarbij beiden de zelfde waarde hebben, hier beiden 15, is voor de eerste maal met een speciale techniek vastgesteld in het DNA van Boed Marres en wordt nu geacht aanwezig te zijn in alle DYS19=15 uitslagen in clade G2a2a. (2)

Genetic Distance

Genetische afstand is het aantal mutaties tussen twee personen. Dit wordt gevonden door de gevonden verschillen tussen de STR markers bij elkaar op te tellen.

TMRCA

De tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorvader, in het Engels: time to most recent Common Ancestor (TMRCA), wordt berekend op basis van de genetische afstand. Iedere marker heeft een eigen gemiddelde mutatiesnelheid maar wanneer het over veel markers gaat kan men uitgaan ven een gemiddelde mutatietijd. Met 37 markers kan men één genetische afstand aannemen voor iedere zeven generaties. Wij gebruikten Dean Macgee's Y-DNA Comparison Utility van het ISOGG. (3)

Genetische afstand
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 2 4 4
Marres-G 2 38 5 5
Mares-G 4 5 38 3
Mares-A 4 5 3 38

Gebruikt is het hybride alleel mutatiemodel.
Het aantal markers is in groen.

Tiid tot de Gemeenschappelijke voorvader - Genetisch
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 180 450 450
Marres-G 180 38 450 450
Mares-G 450 450 38 339
Mares-A 458 458 339 38

Door FTDNA gebruikte standaard is 0.0054.
Er is 50% kans dat de tijd langer of korter is.
De gemiddelde generatieduur is 32 years.

Tijd tot de gemeenschappelijke voorvader - Genealogisch
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 224 384 384
Marres-G 224 38 480 480
Mares-G 384 440 38 320
Mares-A 384 480 320 38

Geboortedatum stamvader Marres/Mares is 1490
Geboortedatom stamvader Mares is 1615
Geboortedatom stamvader Marres is 1759
Gemiddelde geboortedatum deelnemers is 1946

Bewezen familierelatie

De genealogisch vastgestelde afstand tussen de twee achterneven in de familie Marres is genealogisch vijf generaties. De genografische methode berekent er zeven.

De genealogisch vastgestelde afstand tussen de twee achterneven in de familie Mares is tien generaties. Genografisch is dit exact hetzelfde getal.

In het artikel over de familie Marres gepubliceerd in 1990 in De Nederlandse Leeuw wordt de stamvader van de families Marres en Mares vijftien generaties terug verwacht. De genografische test schat hem tussen twaalf en vijftien generaties. Dit is exact binnen de verwachte tijd.

Concluderend kunnen we zeggen dat overtuigend is bewezen dat de vier genetisch geteste personen: twee leden met de naam Marres en twee met de naam Mares inderdaad de gemeenschappelijke voorvader hebben die in de literatuur is verondersteld en dat deze families Marres en Mares takken zijn van één en dezelfde familie.

Hier volgen voor de volledigheid
de 68 markers die twee leden uit de twee takken gezamenlijk hebben

Dysplaatsen in blauw   -   dyswaarden in geel   -   één eenheid verschil in lichtbruin   -   twee eenheden verschil in kastanjebruin.

  NAME   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
H4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565 505 635
 B. Marres  14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10 11 8 16 16 8 11 10 8 11 10 12 21 22 15 10 12 16 8 12 24 20 15 15 11 13 10 11 11 12 11 21
G. Mares 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11 11 8 16 16 8 11 10 8 11 10 12 21 22 15 10 12 16 8 12 24 20 15 15 11 13 10 11 11 12 11 21

*

Het vergelijken van haplotypen is goed te gebruiken om een verwantschap binnen een familie binnen een tijdsverloop van maximaal negenhonderd jaar, ongeveer 25 tot 30 generaties, aan te tonen wanneer getest wordt met minstens 67 markers. De genetische afstand zal dan steeds minder dan 7 zijn. De betrouwbaarheid daalt zeer snel bij een langere tijdsduur. De belangrijkste oorzaken voor deze onbetrouwbaarheid zijn de terugmutaties, maar nog bedrieglijker is het verschijnsel van marker convergentie bij niet verwante personen. Deze methode mag niet gebruikt worden tussen twee onbekenden. (4)

*

MOEDERLIJK DNA

Het van de moeder afkomstige Mitochondriale DNA, Mt-DNA, bevindt zich niet in de chromosomen maar in de lichaams­cellen. Het wordt doorgegeven door de moeder in de vrouwelijke eicel. Dit Mt-DNA is onze familie bepaald bij E.C.W.L. Boed Marres.

De opgaande lijn gaat van zijn moeder langs de families: Franquinet, Tielens, Corten, Becker, Geurts, Meyers en zo tot de oudste bekende voormoeder Maria Catharina Peussens, die geboren is omstreeks 1730 en waarschijnlijk te Maastricht, maar wellicht ook in het heuvelland buiten Maastricht.

Ook dit wordt in groepen verdeeld en deze worden naar analogie van het Y-DNA ook haplogroepen genoemd, hoewel ze biochemisch een andere samenstelling hebben. Het is getest bij de firma Full Genomes, bij National Geographic in het GENO2 bèta project en bij 23andMe. De firma 23andMe geeft de meest diepgravende uitslag: 1a1.

I1a1-M227 is drie tot vijf duizend jaar geleden ontstaan. Het is nu het meest aanwezig in Duitsland en Zwitserland en in Oost Europa zoals Tsjechië, Polen, Estland, en de Oekraïne, op de Balkan in Slovenië, Bosnië, Macedonië, en Kroatië, en voorts ook veel in Libanon.

*

AUTOSOMAAL DNA

Het volledige genoom, dus alle chromosomen samen, wordt het autosomale DNA genoemd, Dit is dus het grote mengpakket dat je van je voorouders hebt geërft. Bij een aantal maatschappijen let ik dit bepalen en de uitkomsen ontlopen elkaar niet veel. Ze zijn bij de noten te vinden. (5)

Dit biedt de mogelijkheid om de voorouderlijke oftewel de Ethnische Herkomst vast te stellen. Het geeft een beeld van de herkomst van de voorouders die rond 1500 tot 2500 jaar geleden leefden. Ik start met de duidelijkste

FTDNA
B.M. Ethnic Makeup My Origins FTDNA
GEDMATCH

Dit is een groep genetici die voor de grote maatschappijen de autosomatische testen uitvoert. Zij zochten naar herkomsten van vele duizenden jaren geleden met de oorspronkelijke bewoners van Eurazië.

De oudsten zijn de Altaische oerbewoners die hier in de ijstijden op de toendra's zijn gebleven. Na de ijstijden rond 10.000 jaar geleden bevolkten de Jager-Verzamelaars vanuit hun refugia aan de Middellandse zee het Europese vasteland, De Neolithische boeren kwamen 7000 duizend jaar geleden uit Anatolië, en de IJzertijdmensen arriveerden 5000 jaar geleden uit de Kaukasus, Ook de Hunnen hebben enige sporen nagelaten.

Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

*

Gedmatch vergeleek ons familie-DNA met archeologische overblijfselen van Jager-verzamelaars en de eerste Europese Neolithische boeren. Hieronder is een figuur met de resultaten op volgorde van de vastgestelde verwantschap met wie we ten minste één CentiMorgan, een maat voor verwantschap, gemeen hebben. (6)

In de archeogenetica is 1 cM is de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal is des te groter is de verwantschap, dus bij meer en dikkere lijnen.

In onderstaande tabel van verwantschap blijken we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200, respectievelijk 3200 jaar, geleden leefden in wat nu Hongarije is. Zij worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude vondst uit Stuttgart, vervolgens een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45000 jaar oude vondst uit Siberië en een Noord-Amerikaanse indiaan van 12000 jaar terug. Zijn voorouders moeten toen niet al te lang daarvoor de Beringstraat zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, Scandinaviërs en Spanjaarden Hier schijnen we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders mee te hebben. Het minst zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of twee cM delen.

GEDmatch-1cM-c

*

Neanderthaler genen

Een leuke test is die op de aanwezigheid van Neanderthaler bloed. Onze hoeveelheid wordt geschat, afhankelijk van het testlaboratorium tussen de 2,8% en 4,8 %, waarvan ongeveer 2/3 deel Neanderthaals en 3% van een andere premoderne mensensoort de Denisovan.

schedels noderne mens en Neanderthaler

Schedel van een moderne mens en van een Neanderthaler, Museum of Natural History in Cleveland. (7)

*

Het familie DNA

Op het Internationale Congres voor Genealogische en Heraldische Weten­schappen dat in september 2012 in Maastricht werd gehouden sprak Dr W. Penninx de openingslezing uit. Hij behandelde hierin de varianten in het Y-DNA van de verschillende takken van de familie Marres en hoe kleine mutaties in het Y-DNA nabije en verre familie verwantschappen aan kunnen tonen, wat met alleen genealogische en historisch onderzoek onmogelijk is.

Hij toont familiale verwantschappen die teruggaan tot in de Middeleeuwen en zelfs tot in het Neolithicum. De resultaten van de DNA testen in the familie Marres dienen als voorbeeld.

De aanleiding van het starten van het genetische onderzoek was het streven de genealogisch verwachtte maar niet bewezen familie­verwantschap tussen de Nederlandse families Marres en Mares zo niet te bewijzen dan toch met een zo groot mogelijke zekerheid aannemelijk te maken.

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years-a

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years

Altijd is al verondersteld dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van een familie waren. Deze verwantschap hebben wij met DNA onderzoek overuigend kunnen aantonen.

Toen dit doel bereikt was gebruikten we de hierdoor opgebouwde genetische kennis om onze familiegeschiedenis uit te zoeken tot in de prehistorie. We hopen met de verzamelde feiten een bijdrage te leveren aan de volkerenkundige geschiedenis van ons land en daarmee van de Europese en de wereldgeschiedenis. De resultaten vindt U hieronder, te beginnen met het eerste door ons gestelde doel, het aantonen van de familieverwantschap.

Over de familie Marres zijn in de genealogische en heraldische bladen heel wat publicaties verschenen. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw van 1990, is de gemeenschappelijke oorsprong van de familie Marres en Mares plausibel gemaakt.

De opkomst van het DNA onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de veronderstelde verwantschap te bewijzen. Vijf mannen uit de families Marres en Mares participeerden in dit genetisch familieonderzoek en deden Y-DNA testen: Boed, Pieter en Gilbert Marres, en André en (wijlen) Guus Mares. Aan meerdere projecten deden we mee.

Pieter en Boed Marres zijn achterneven. Gilbert Marres van de Belgische tak is nog een graad verder verwant. Engelsen noemen dat een fourth cousin. André end Guus Mares zijn zeer verre achterneven, hun stamvader is tien generaties geleden in 1590 geboren, zij zijn als ik het wel heb ninth cousins. De twee takken Marres en Mares zouden 14 generaties geleden bij elkaar moeten komen in een gemeenschappelijke stamvader Reyner Marres geboren rond het jaar 1490, zijn preciese geboortedatum is niet bekend.

*

Op deze site in het Engels beschreven G - claden
Alle
Haplogroepen
G
M201
G2a2a
PF3147
G2a2a1a1
FGC6669
G2a2a1a1b
FGC6618

Home
Genetica
Contact

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

last edit: