Charter Boxberch Charter Marres

  Charters stamvaders

VOLGRAAF

HUGENOTEN TAK VAN DE FAMILIE
MARRES
Uitgestorven op 12 november 1969
Wolwevershaven3 Dordrecht

Wolwevershaven 3
Dordrecht

*

De Stamvaders Lakenfabrikanten Regententijd ENTRE NOUS

*

Hugenoten

Het geslacht Marres heeft zich gesplitst in drie familietakken die ieder een eigen familienaam dragen: Marres, Mares en Volgraaf.

De stamvader van de tak Volgraaf is Matthijs Marres, alias Volgraaf. Matthijs is geboren in Maastricht omstreeks het jaar 1495 en is een zoon van Reyner Marres (1465-1530) en kleinzoon van Johan Marres (1430-1495), die deken was van het Maastrichtse gilde van de lakenscheerders, ook wel vollers genoemd. De functie deken werd in Maastricht gouverneur of graaf genoemd.

Zijn zoon Matthijs Junior is geboren rond 1546 en noemde zich enkel Volgraaf. Omstreeks 1580 vestigt hij zich te Dordrecht en wordt lid van de Waals hervormde kerk.

Deze familietak bloeit in Dordrecht tot in de tweede helft van de vorige eeuw. Op 12 november 1969 is deze tak uitgestorven met het overlijden van Louis Volgraaf.

*

Genealogie

VII. Matthijs Matthijsz Volgraaf, zoon van Matthijs Marres, is geboren rond het jaar 1546 en vertrekt omstreeks 1578 uit Maastricht (1). Sinds 1590 wordt hij in Dordrecht wordt daar Matthijs Volgraeff van Maastricht genoemd. Hij is poorter van deze stad en wordt daar vermeld als koopman in 1593 en als kaaskoper in 1595. Hij heeft in Dordrecht een huis gekocht in de Houttuin met de naam Noorwegen. Dit verkoopt hij in 1590 en hij koopt dan een groter huis bij de Wijnbrug genaamd De Wildeman. Henrick van Loen een burger van Utrecht machtigt hij in 1592 om zijn vorderingen in de stad Utrecht te innen. Op het Nieuwe Werk, nu de Nieuwe Haven, koopt hij nog een huis in 1593. Later koopt hij ook het ernaast staande huis. Hij vestigt zich in 1608 tezamen met zijn zoon Servaes in de vesting Crèvecoeur bij 's-Hertogenbosch. Hij huwde 1e Joostke en 2e Dordrecht 7 dec. 1597 Maricken Goossen Gerritsdr van Dordrecht. (2)
Uit het eerste huwelijk:
1.Tilman Matthijsz Volgraaf, volgt VIIIa.
2.Herman Matthijsz Volgraaf, volgt VIIIb.
3.Servaes Matthijsz Volgraaf, vestigde zich in Crévecoeur een vesting bij 's‑Hertogenbosch, stelt zijn 1/3 aandeel in een huis gelegen in het Nieuwe Werk te Dordrecht, nu de Nieuwe Haven als onderpand voor de betaling van bier gekocht bij de Jacob Adriaensz, brouwer te Delft in 1618. Waarschijnlijk was hij dus een waard die topbieren schonk, hij huwde een niet met naam bekende vrouw.

Uit zijn huwelijk:
1. Josijntge Servaesdr. Volgraeff, vermeld als koopvouw te Dordrecht in 1656, bij haar overlijden is een vrouw in Middelburg haar geld schuldig voor geleverde eenden, haar huis op de Vismarkt wordt na haar overlijden verkocht in 1661, † 12 okt. 1660, tr. 1e, ca 1636 Theunis Cornelisz Schelperoort, tr 2e Andries Abrahamsz. Asteijn.

VIIIa. Tilman Matthijsz Volgraaf, zoon van Matthijs Matthijsz, brandewijnkoper in de Oude Wijnstraat (1612), koopt eeen huis in de oude Breestraat (nu lange Breestraat) 1634. † Dordrecht 23 juni 1649, tr. Beatrix van der Heijden.
Uit hun huwelijk:
1. Josina Volgraaf, ged. Dordrecht 1 jan. 1609. o.tr. Dordrecht 4 dec. 1639 Antonij van Teeckelenborch, majoor (commandant) van de batterijen aan de Rode Vaart op het land van klundert bij Willemstad. (3)

VIIIb. Herman Matthijsz Volgraaf, zoon van Matthijs Matthijsz, geb. april 1589, laken­bereider wonende op de Nieuwe Haven naast "Venlo" (1612), † Dordrecht voor 16 mei 1648, tr. ald. 29 april 1612 Maaijken Jaspersdr. van Diepenbeeck, geb. omstreeks 1593, koopt als weduwe een huis en erf in de Hoge Nieuwstraat in 1648, testeert met een regeling voor de voogdij van de kinderen van haar overleden zoon, haar dochter Heiltgen krijgt het recht van het eerste bod op het huis waar zij nu bij haar moeder inwoont op de Hoge Nieuwstraat, 1658, dr. van Jasper Boudewijns en Hieltje. (4)
    Uit dit huwelijk:
1. Jasper Hermansz Volgraaf ged. Dordrecht ca 1612, volgt IXa.
2. Heijltgen Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht nov 1616. woont in de Hoge Nieuwstraat 1662.
3. Josina Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht nov. 1616, tweeling van voorn.
4. Matthijs Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht nov. 1619, volgt IXb
5. Boudewijn Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht 1 sept. 1623, volgt IXc
6. Margaretha Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht 9 sept 1626, tr. ald. 27 juli 1653 Lambert Lambertsz Labeen.
7. Jan Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht maart 1630.

IXa. Jasper Hermansz Volgraaf, zoon van Herman Matthijsz, geb. Dordrecht, scheeps­timmer­man, woonde bij de Blauwpoort, † voor 24 okt. 1664, tr. Dordrecht 4 mei 1636 Janneke Jans, geb. Dordrecht, gest. na 24 okt. 1662.
    Uit dit Huwelijk:
1. Chistina Jaspersdr. Volgraaf, ged. Dordrecht 1 dec. 1636.
2. Servaas geb. ca 1642 tr. Ariaantje van Heusden, tr. Grote Lind 9 aug 1671 Ariaantje van Heusden, geb. w.s. Dordrecht 1646.
3. Jan Jaspersz Volgraaf, geb. Dordrecht omstr. 1645, otr. Aeltje Jacobsdr. 10 mei 1671
4. Herman Jaspers Volgraaf, geb. Dordrecht, scheepstimmerman, vertrekt naar Oost-Indië en testeert in 1662 (5).
5. Maeyken Jaspers Volgraaf, geb. Dordrecht, vermeld in 1662.
6. Josina Jaspers Volgraaf, ged. Dordrecht 8 jan. 1645, vermeld in 1662.
7. Jannitgen Jaspers Volgraaf, ged. Dordrecht 12 au. 1646, vermeld in 1662.
8. Josijntje Jaspers Volgraaf, ged. Dordrecht 11 jan. 1652, vermeld in 1662, tr. Dordrecht31 dec. 1684 Cornelis van Doesburg.

IXb. Matthijs Hermansz Volgraaf, zoon van Matthijs Hermansz, ged. Dordrecht nov. 1619, scheeps­timmerman, woonde aan de Blauwpoort (1643), koopt een huis in de Vleeshouwersstraat, 1647. Deze worden door de erven verkocht, waarvan een aan Elisabeth Braet weduwe van Boudewijn Volgraaf in 1694, † Dordrecht tussen 21 dec. 1656 en 2 febr. 1657, tr. Dordrecht (N.H.) 22 maart 6 april 1643 Hester Cornelisdr. Braet, geb. Dordrecht, testeert 1656, † Dordrecht voor 2 febr. 1657,
    Uit dit huwelijk:
1. Josijntje Matthijsz Volgraaf, ged. Dordrecht 28 febr. 1644.
2. Herman Matthijsz Volgraaf, ged. Dordrecht 4 april 1646, volgt Xa.
3. Geertruijd Matthijsz Volgraaf, ged. Dordrecht 14 aug. 1648
4. Jasper Matthijsz Volgraaf, geb. Dordrecht
5. Jasper Matthijsz Volgraaf, ged. Dordrecht 4 febr. 1652, schoenmaker 1674, vestigde zich te 's-Gravenhage, vermeld aldaar in 1694. (6)
6. Cornelis Matthijsz Volgraaf, volgt Xb.

Xa. Herman Matthijsz Volgraaf, zoon van Matthijs Hermansz, sergeant onder de compagnie van kapitein Gillis van Hemert, in garnizoen liggende te Heusden in 1673, tr. 1668 Elisabeth Balen, dr.van Kornelis Matthijsz. en Katharina Fransdr. van Hemert. (7)
    Uit dit huwelijk:
1. Hester Volgraaf.
2. Katharina Volgraaf.
3. Kornelis Volgraaf.
1. Matthijs Hermansz Volgraaf, ged. Dordrecht 3 dec. 1674,volgt XIa.

XIa. Matthijs Hermansz Volgraaf, zoon van Herman Matthijsz, ged. Dordrecht 3 dec. 1674, woonde op de Noorderdijk, tr. Vlissingen 30 okt. 1699 (o.tr. Dordr. 20 sept.) Sara Dirksdr Wandelaars, ged. Dordrecht sept 1777, † voor 7 juni 1720, dr van Dirk en Ida Sanders, tr. 2e Dordrecht 23 juni 1720 Anna Pietersdr. Kleijn.
    Uit het eerste huwelijk:
1. Herman Matthijsz Volgraaf, ged Dordrecht 12 juni 1702, jong overleden .
2. Herman Matthijsz Volgraaf, ged. Dordrecht 21 sept. 1703, volgt XIIa.
3. Ida Thijsdr Volgraaf, ged. Dordrecht 28 sept. 1705, tr. Kornelis Servaesz.
4. Dirk Matthijsz. Volgraaf, ged. Dordrecht 28 okt 1707 volgt XIIb.
5. Cornelis Volgraaf, ged. Dordrecht 22 jan. 1709, jong overl.
6. Frans Matthijsz. Volgraaf, ged. Dordrecht 24 sept, 1710.
7. Elisabeth Matthijsdr. Volgraaf, ged. Dordrecht 2 jan. 1713, tr. Pieter de Rauw.
8. Jenefaes Matthijsdr. Volgraaf, ged. Dordrecht 21 okt 1715.
9. Cornelis Matthijsz. Volgraaf, ged. Dordrecht 4 jan. 1718, jong overleden.
10. Cornelis Matthijsz. Volgraaf, ged. Dordrecht 18 juli 1719,
    Uit het tweede huwelijk:
11. Catrina Geertruij Matthijsdr. Volgraaf, ged. Dordrecht 26 april 1722.
12. Geertruij Matthijsdr. Volgraaf, ged. Dordrecht 2 febr. 1724.
13. Hester Matthijsdr. Volgraaf, ged. Dordrecht. 15 jan. 1727.
14. Martina Matthijsdr. Volgraaf, ged. Dordrecht 16 nov. 1729.

XIIa. Herman Matthijsz Volgraaf, zoon van Matthijs Hermansz, ged. Dordrecht 21 sept. 1703, woonde op de Noorderdijk, † 1760, tr. Elisabeth Stoel, ged. Dordrecht 4 juni 1708, dr. van Cornelis Jansz en Rookje de Jager.
    Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Hermansz Volgraaf, ged Dordrecht 17 april 1729, volgt XIIIa.
2. Cornelis Volgraaf, ged. Dordrecht 14 nov 1745.

XIIIa. Matthijs Hermansz Volgraaf, zoon van Herman Matthijsz, ged. Dordrecht 17 april 1729, † 1816 , tr. Johanna van der Beeck, ged. Dordrecht 17 juni 1736, dr van Louis en Antonia Roos.
    Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Volgraaf, ged. Dordrecht 12 okt. 1781.
2. Ida (Eyda) Volgraaf, ged. Dordrecht 29 dec. 1775, † Dordrecht 7 maart 1847, tr. Gerrit Bartholomeus Langeweg, geb. omstr. 1775, sluiswachter, † Dordrecht 27 jan 1853.
3. Hermanus Volgraaf, ged. Dordrecht 14 jan. 1763, volgt XIVa.
4. Louis Volgraaf, ged. Dordrecht 12 juli 1765
5. Pieter Volgraaf, ged. Dordrecht 30 okt. 1767, volgt XIVb.
6. Louis Volgraaf. ged. Dordrecht 15 sept. 1769, † 1824, volgt XIVc.
7. Elisabeth Volgraaf, ged. Dordrecht 29 jan 1772, † ald. 20 okt. 1854, tr. Gerrit Schaap.
8. Anthonie Volgraaf, ged. Dordrecht 4 maart 1774, volgt XIVd.
9. Matthijs Volgraaf, ged. Dordrecht 12 okt 1781

XIVa. Hermanus Volgraaf, zoon van Matthijs Hermans, ged. Dordrecht 14 jan. 1763, schipper, tr. Maria Kolsters, ged. Dordrecht 12 mei 1763, † ald. 20 nov. 1813, dr van Hendrik en Ariaantje Aelbertsdr de Bruijn
    Uit dit huwelijk:
1. Johanna Volgraaf, ged. Dordrecht 28 dec. 1786, jong overleden.
2. Johanna Volgraaf, ged. Dordrecht 11 nov. 1787, tr. Amsterdam 17 sept. 1840 Jan Martin Kleman, geb. 1758/1759, † Amsterdam 9 febr. 1845.

Zij had een voorkind uit een onbekende relatie:
1. Jan Volgraaf, geb. Amsterdam 28 aug. 1816, koopman in tabak enz. in de Warmoesstraat, † Amsterdam 15 okt. 1915 (99 jaar oud), tr. 1e Jansje Hartog, † tr. 2e Elisabeth Leggers, † voor 1876, tr. 3e Amsterdam 17 aug. 1876 Engelina Van Oeveren, geb. Amsterdam 12 maart 1845, † ald. 8 dec. 1918, dr van Jacob en Catharina Boom.
    Uit het derde huwelijk:
   1. Catharina Hendrika Volgraaf, geb. Amsterdam 23 juni 1877, † Amsterdam 25 nov. 1939.

Zij had uit een onbekende relatie:
Carel Volgraaf, geb. Amsterdam 28 aug. 1906, typograaf, door de bezetter gedwongen tewerkgesteld in Duitsland als schlosser, vertrokken op 28 okt 1942, geplaatst in een Lager in de Stenzelstraße te Wilmersdorf-Berlin, †bij een bombardement (doodsoorzaak Verschüttung) 22 nov. 1943, begr. te Amsterdam (Vredenhof) 7 mei 1946, herbegraven op het Ereveld te Loenen bij Apeldoorn, tr. Sloten, thans gemeente Amsterdam 7 jan. 1931 Henriëtte Margaretha Arends, geb. Amsterdam 1906, vertrok naar Baarn in 1976, dr. van Matthijs en Alida Stam.
    Uit hun huwelijk twee zonen:
    1. Carel Volgraaf, geboren in 1931
    2. Hendrik Volgraaf, geboren in 1935.

zerk Carel Volgraf

XIVb. Pieter Volgraaf, zoon van Matthijs Hermans, ged. Dordrecht 30 okt. 1767, † ald. 1 maart 1827, tr. Hermina Heijmans, † Dordrecht 29 juli 1825.
    Uit dit huwelijk:
1. Johannes Volgraaf, ged. Dordrecht 20 juli 1809 volgt XVa.

XVa. Johannes Volgraaf, zoon van Pieter, geb. Dordrecht 20 juli 1809, apotheker, chemicus, † Edam 23 sept. 1856, tr. Edam 16 dec. 1837 Fockelina Tichelaar, geb. 1819, † Edam 3 juni 1863, eerder gehuwd met Eliza van de Ven.
    Uit dit huwelijk:
1. Hermina Petronella Volgraaf, geb. Edam 26 nov. 1838, † Haarlem 27 nov. 1815, tr. Edam 3 nov. 1861 Dirk Cornelisz van de Velde
2. Dochter Volgraaf, geb. Edam 31 dec. 1840, † 13 febr. 1841.
3. Wilmina Cathrina Volgraaf, geb. Edam 3 juli 1842, † Sint Pancras 28 febr. 1901, tr. Edam 3 nov. 1861 Lambert van de Vijzel, geb. 23 aug. 1837, hoofdonderwijzer, gemeentesecretaris, en tenslotte burgemeester van Sint Pancras, lid prov. Staten van Noord Holland, † Sint Pancras 13 april 1903, zoon van Andries en Marijtje Bruijn.

XIVc. Louis Volgraaf, zoon van Matthijs Hermans, ged. Dordrecht 15 sept 1769, † Dordrecht 15 sept. 1824, tr. Dordrecht 29 aug. 1790 Hermina Jansdr van Geluk, ged. Dordrecht 19-08-1758, wed. Hubert Bluytenhek, tr. 2e Clazina Boet.
    Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Louisdr Volgraaf, ged. Dordrecht 8 okt. 1790, † ald. 3 mei 1845, tr. Pieter Pietersz Deegens (de Geus), ged.3 dec. 1784, schipper, † Dordrecht 9 sept. 1852.
2. Matthijs Volgraaf, ged. Dordrecht 15 aug. 1792, † Dordrecht 30 sept. 1860, tr. 1e Dordrecht 12 okt. 1814 Willemina Boet, tr. 2e (als Louis Volgraaf) 29 okt 1834 Geertruij Hemmersbach, † ald. nov 1873.
3. Lukas Volgraaf, ged Dordrecht 6 juni 1796, volgt XVb.

XVb. Lucas Volgraaf, zoon van Louis Volgraaf, ged. Dordrecht 6 juni 1796, † Engelen (N.Br.) 21 jan. 1836, tr. Dordrecht 16 febr. 1820 Maria de Bruin, geb. Dordrecht 5 aug. 1800, dr. van Wouter en Klazina Bartijn.
    Uit dit huwelijk: 1. Louis Volgraaf geb. Dordrecht 19 febr. 1821. volgt XVIa.
2 Wouter Volgraaf, geb. Dordrecht omstr 1823, † ald 31 mei 1829.
3. Marinus Volgraaf, geb. Dordrecht omstr. 1827, † Dordrecht 13 febr. 1853.
3. Clasina Volgraaf, geb. Dordrecht 20 nov. 1828, † 23 nov. 1912, tr. Vlissingen 28 maart 1866 Gerrit van Vollenhoven, geb Rotterdam 16 nov. 1817, kapitein der Artillerie, † Barneveld 5 sep 1888, zoon van François en Maria Cornelia Costerman.
4. Maria Volgraaf, geb. Dordrecht 28 mei 1831, † ald. 29 april 1886, tr. Dordrecht 24 mei 1854 Dirk Louman, † Dordrecht 16 jan 1900.
5. Nicolazina Volgraaf, geb. Dordrecht 29 juni 1834, † ald. 30 mei 1836.

XVIa. Louis Volgraaf, zoon van Lucas, geb. Dordrecht 17 febr. 1821, Oprichter Firma Louis Volgraaf, zeilmaker en reder op de Boerenvischmarkt nr. 757, † Dordrecht 5 sept. 1882, tr. Dordrecht 19 febr. 1851 Maria Dorothea Carlebur, geb. Dordrecht 6 mei 1825, † ald. 29 mei 1888, dr. van Dirk François en Maria Johanna Arendina Rüts.
    Uit dit huwelijk:
1. Maria Dorothea Volgraaf, geb. Dordrecht 22 april 1851, † Dordrecht 7 jan 1912, tr. Dordrecht 2 febr. 1876 Arie Bisschop, voor 7 jan. 1912.
2. Louisa Volgraaf, geb. Dordrecht 25 okt. 1852, † Dordrecht 23 okt 1859.
3. Matthijs Lucas Volgraaf, geb. Dordrecht sept 1854, koopman op de Wolvershaven 1, directeur Mij. Sleepkaan "Wispertal" N.V. (1928), commissaris N.V. Mij. Rijnschip Mathilde, eigenaar N.V. Louis Volgraaf, zeilmakerij en handel in Scheepsbenodigdheden op de Kuipershaven 9 te Dordrecht, † ald 25 mei 1934.
4. François Volgraaf, geb. Dordrecht 1857, volgt XVIIa.
5 Antoinetta Volgfraaf, geb Dordrecht , geb. 24 maart 1859.
6. Louisa Volgraaf, geb. Dordrecht 21 juli 1860, gest. 's-Gravenhage 1839 (?) tr. Gerrit van Vollenhoven. tr. 2e 's-Gravenhage 3 aug. 1898 Gustav Adolf Mögle, geb. ca 1864, fotograaf, zoon van David en Karoline Hedwig Schlecht.
7. Antoinetta Volgraaf, geb. Dordrecht 1861, † Rijswijk 11 febr. 1931.
8. Louis Volgraaf, geb. Dordrecht 12 aug. 1862, Wolwevershaven 3, eigenaar firma Louis Volgraaf, zeilmakerij en handel in scheepsbenodigdheden, reder en houder van een taanderij, vertegenwoordiger voor Dordrecht van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij (de Dordtsche en ede Groninger Scheepshypotheekbank) gevestigd te Rotterdam (1924), † Rotterdam 14 maart 1940.
9. Willem Frederik Volgraaf, geb. Dordrecht 17 juli 1866 volgt XVIIb.
10. Johanna Margaretha Volgraaf, geb. Dordrecht 19 maart 1868, † 's-Gravenhage 23 maart 1940, tr. Dordrecht 31 maart 1891 Martinus van der Ent.

Wolwevershaven 3 Dordrecht

Wolwevershaven 3 te Dordrecht

In 1895 liet François Volgraaf, XVIIa dit huis bouwen op grond die hij in 1878 had gekocht.
Het is nu een Rijksmonument.
Zijn initialen zijn nog terug te vinden in een geëtst glas in de tochtdeur van het huis.
Tot 1954 is het door de familie bewoond. Met de laatste eigenaar stierf deze tak uit.
Hier stond eerder een huis dat in 1649 is gebouwd door Matthijs Pompe, heer van Slingeland. (8)

XVIIa. François Volgraaf, zoon van Louis, geb. Dordrecht 1857, zeilmaker en reder, kocht en herbouwde het huis op de Wolweverskade 3, voortzetter firma Louis Volgraaf op de Kuipershaven 9 te Dordrecht na het overlijden van zijn broer Matthijs Lucas in 1934, † 's-Gravenhage 28 nov 1935, tr. Dordrecht 24 sept. 1896 Clasina Johanna Waterbeek, geb. Dordrecht omstr. 1872, Dordrecht 28 juli 1946, dr van Elias Lambertus en Elisa Petronella van den Ham.
    Uit dit huwelijk:
1. Maria Dorothea Volgraaf, geb. Dordrecht 16 sept. 1897, † Amsterdam 14 jan. 1983, tr. Dordrecht 12 juni 1923 (echtsch. uitgespr. Dordrecht 22 febr. 1949) Johannes van Heck, geb. Dordrecht 22 dec. 1885, koopman, † Californië, USA, (begr. Dordrecht op Essenhof) 11 maart 1957, zoon van Cornelis Gerardus en Jenneke Koning.
2. Elias Lambertus Louis Volgraaf, geb. Dordrecht, candidaat notaris, handelaar in schepen. op de Wolwevershaven 3 te Dordrecht (1946), † Rotterdam 3 maart 1958.

XVIIb. Willem Frederik Volgraaf, zoon van Louis, geb. Dordrecht 17 juli 1866, bestuurslid (vice-voorzitter) Groene Kruis afd. Dubbeldam, 1912- , † Dordrecht 9 juli 1935, tr. Dubbeldam 27 aug. 1891 Maaike Schipper, geb. 29 sept. 1866, 8 maart 1920.
    Uit dit huwelijk:
1. Louis Volgraaf, geb. Dubbeldam 13 aug 1892, houder van een taanderij.† Rotterdam 12 nov. 1969, tr. Adriana van der Straaten, geb. Dordrecht 21 juni 1898.
2. Dirk Volgraaf, geb. Dubbeldam 21 okt.1894, † ald. 31 maart 1895.

*

XIVd. Anthonie (Antoine) Volgraaf, zoon van Matthijs Hermans, ged. Dordrecht 4 maart 1774, wonende in de Kolfstraat, † (op een zeereis) tussen 1821 en 1830, tr. Elisabeth de Ruijter, ged. Dordrecht 18 febr. 1776, dr. van Hendrik Gerrits en Pleuntje van Brakel.
    Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Volgraaf, geb. Dordrecht 16 juli 1801, volgt XVc.
2. Johanna Maria Volgraaf alias de Ruijter, geb. Dordrecht 7 dec. 1815, † 11 aug. 1891, tr. Arij Leendert N. Stam.
3. Hendrika Volgraaf, geb. Dordrecht 19 jan 1806, tr. ald. 26 sept 1827, tr. Albert Zwang, geb. Dordrecht 11 maart 1804, † ald. 14 febr. 1836, zoon van Rijk en Margaretha Scheers.

XVc. Matthijs Volgraaf, zoon van Anthonie (Antoine), geb. Dordrecht 16 juli 1801, opperman, † ald. 27 jan. 1854, tr 1e Johanna Aelmans, geb. 1803, † Dordrecht 10 juli 1838, tr. 2e Dordrecht 7 febr. 1844 Pleuntje Grootenboer, geb. omstr. 1811/1826 † Gorinchem 26 nov. 1864, dr van Theunis Cornelisz en Marijke Verhoeven.
    Uit het eerste huwelijk;
1. Anthonie Volgraaf, geb. Dordrecht 9 okt 1820, volgt XVIb.
    Uit het tweede huwelijk:
1. Matthijs Volgraaf, geb. Dordrecht 19 maart 1849, † ald. 21 mei 1849
2. Maaijke Elisabeth Volgraaf, geb. Dordrecht 20 april 1850, † Nijmegen 7 febr. 1872.
3. Matthijs Volgraaf, geb. Dordrecht 15 juli 1853, † ald. 10 okt. 1855.

XVIb. Anthonie Volgraef, zoon van Matthijs, geb. Dordrecht 9 okt 1820, begrafenisondernemer (1842) † 's-Gravenhage 18 dec. 1876, tr. Dordrecht 13 juli 1842 Cornelia Gerdina Asman, † Dordrecht 29 jan. 1870, dr van Hermanus en Pieternella Hulsteijn.

*

XIIb. Dirk Matthijsz. Volgraaf, zoon van Matthijs Hermansz, ged. Dordrecht 28 okt 1707, tr. Elisabeth Dideriks,
    Uit dit Huwelijk:
1. Sara Volgraaf, ged. Dordrecht 20 jan. 1743, tr. Dordrecht 4 mei 1777 Arnoldus van Wel.

*

IXc. Boudewijn Hermansz Volgraaf, zoon van Herman Matthijsz, geb. Dordrecht 1 sept. 1623, schipper, (1651), kaaskoper (1666), pachter voor 1/6 deel van de kaas- en ijzerwaag binnen dezer stede en stads- en statenwegen 1668, zoutmeter (1668, 1678), koolweger (1684), eigenaar van De Wildeman op de Groenmarkt, woonde op de Hoge Nieuwstraat (1651), koopt een huis in de Vleeshouwerstraat in 1678, testeert 1675, † begr. 27 maart 1693, tr. 1e Dordrecht 15 okt. 1651 Janneke (Emmeken) Willemsdr. Keijser, geb. ca. 1622, dr van Willem Jacobsz en Janneke Claes, weduwe van Evert van der Mast, scheepstimmerman, tr. 2e Dordrecht (N.H.) 9 jan 1678 Elisabeth Simonsdr. Braet, ged. nov 1639, weduwe van Abraham de Wael. Na het overlijden van haar man koopt zij van de kinderen van Matthijs Volgraaf-Hester Dirks een huis in de Vleeshouwersstraat, 1694. Zij tr. 3e Dordrecht 11 nov. 1697 Adriaen Pietersz Verdu, wedn. van Geertruij den Berg, wonende aan de Rietdijk. Zij woont dan in de Vleeshouwerstraat. (9)
    Uit het eerste huwelijk:
1. Jannetje Boudewijns Volgraaf. geb. Dordrecht, tr. Dordrecht 21 aug. 1679 Jan Jansz. de Bets (Dibbits), zij woonden aan het Groothoofd te Dordrecht (1679).
2. Maijken Boudewijns Volgraaf, tr. Dordrecht 27 nov. 1673 Isaac Wiltens.
3. Herman Boudewijns Volgraaf, ged. Dordrecht 17 april 1658, volgt Xb.
4. Willem Boudewijns Volgraaf, ged. Dordrecht 19 okt 1659 volgt Xc.
5. Josina Boudewijns Volgraaf, ged. Dordrecht 20 juni 1663, woonde aan de Kromme Elleboog, tr. Dordrecht (N.H.) 15/29 juli 1696 Matthijs van Dalen, ged. Dordrecht, maselaar, woonde in de Zarisgang.
6. Jacobus Boudewijns Volgraaf, ged. Dordrecht 20 jan. 1666, jong overleden.
7. Jacob Boudewijns Volgraaf, ged. Dordrecht 20 jan 1667.
8. Simon Boudewijns Volgraaf, ged. Dordrecht 26 aug. 1668

Xb. Herman Boudewijnsz Volgraaf, zoon van Boudewijn Hermansz, ged. Dordrecht 17 april 1658, tr. Dordrecht 30 maart 1682 Geertien Aerts
    Uit dit huwelijk:
1. Aartje Hermans Volgraaf, ged. Dordrecht 31 mei 1696, tr. Gijsbert van Amersfoort
2. Ariaan Hermans Volgraaf, geb. Dordrecht
3. Boudewijn Hermans Volgraaf, geb. Dordrecht
4. Teuntje Hermans Volgraaf, ged. Dordrecht 5 aug. 1686, tr. Dordrecht 29 okt. 1713 Ernestus Hardonk, ged. Dordrecht 14 jan. 1693, zoon van Joost en Lijsbeth Egberts.
5. Adriaan (Aart) Hermans Volgraaf, geb. Dordrecht    
6. Maijke Hermans Volgraaf, geb. Dordrecht
7. Emmigje Hermans Volgraaf, ged. Dordrecht 27 juli 1682, tr. Dordrecht 8 dec. 1704 (Christoffel?) Symonsz Gardenier.

Xc. Willem Boudewijns Volgraaf, zoon van Boudewijn Hermansz, ged. Dordrecht 19 nov. 1659, varensgast, woonde in de Crommen Elboogh, tr. Dordrecht 29 okt. 1690 Annegie Jacobs.
    Uit dit huwelijk:
1. Boudewijn Volgraaf, ged. Dordrecht 21 juli 1691
2. Maria Volgraaf, geb. Dordrecht
3. Jacob Volgraaf, ged. Dordrecht 24 dec. 1694
4. Emmigje Volgraaf, geb. Dordrecht
5. Jacob Volgraaf, ged. Dordrecht, 7 maart 1699, volgt XIb.
6. Barber Volgraaf, geb. Dordrecht
7. Neeltje Volgraaf, geb. Dordrecht
8. Willem Willemsz Volgraaf, ged. Dordrecht 9 sept. 1707, volgt XIc.
9. Cornelis Volgraaf, ged. Dordrecht 7 mei 1710.

XIb. Jacob Volgraaf, zoon van Willem Boudewijns, ged. Dordrecht 7 maart 1699, tr. Rotterdam 1725 Jeanette Ewouts de Veder, dr van Ewout Adriaansz en Frietje Ariensdr de Kraak, wed. van Johannes de Bruin en Andries van Wijngaarde.

XIc. Willem Willemsz Volgraaf, zoon van Willem Boudewijns, ged. Dordrecht 9 sept. 1707, † Rotterdam 14 nov. 1781, tr. Rotterdam 29 mei 1736 Neeltje van der Spuij, ged. Rotterdam 17 juni 1707, † Rotterdam21 dec. 1783, dr van Jacobus Ariensz en Lena Ewoutsz de Veder.
    Uit dit huwelijk:
1. Willem Willemsz Volgraaf, ged. Rotterdam 13 okt 1737, jong overleden.
2. Willem Willemsz Volgraaf, ged. Rotterdam 30 nov. 1738 volgt XIIc.
3. Jacobus Willemsz Volgraaf, ged. Rotterdam 26 maart 1741 volgt XIId.
4. Lena Willemsdr Volgraaf, ged. Rotterdam 10 nov 1743, † Rotterdam 10 april 1778, tr. Rotterdam 4 april 1768 Arie Verhorst, geb. Alkmaar ca. 1743, † Rotterdam 3 april 1799.
5. Anna Willemsdr Volgraaf, ged. 16 nov. 1747, w.s. jong overleden.

XIIc. Willem Willem Willemsz Volgraaf, zoon van Willem Willemsz, ged. Dordrecht 30 nov. 1738, gest. na 17 nov. 1798, tr. Rotterdam 1 maart 1768 Christina Lievenhoed (Lieverhorst), geb. Rotterdam omstr. 1745, † Rotterdam 17 nov. 1798, (tr. 2e Rotterdam 10 okt 1802 Trijntje Verbeek, ged. Rotterdam 16 jan. 1763, dr. van Gerrit en Grietje van Vlijmen).
    Uit dit huwelijk:
1. Margarita (Grietje) Volgraaf, ged. Rotterdam 1 maart 1772, † Rotterdam 26 mei 1848, tr. 1e Rotterdam 6 maart 1792 Willem Sterk, geb. ca. 1767, † Rotterdam 24 dec. 1801, tr. 2e Rotterdam 17 april 1803 Christiaan van Schaardenburg, ged. Rotterdam 12 sept. 1779, † Rotterdam 26 juli 1749, Hendrik en Adriana Maria Zeegers.
2. Willem Volgraaf,ged. Rotterdam 6 dec. 1778, † na 17 nov. 1798.

XIId. Jacobus Willemsz Volgraaf, zoon van Willem Willemsz, ged. Rotterdam 26 maart 1741, woonde op de Binnenweg in Rotterdam (1771), † Kralingen 29 dec. 1790, tr. 1e Bergschenhoek 15 nov. 1767 Cornelia Groeneweg geb. Bergschenhoek omstr 1744, tr. 2e Rotterdam 16 nov. 1779 Maria Pietersdr van den Broek, geb. Lekkerkerk, ged. 10 dec. 1752, † Rotterdam 27 jan 1828, dr. van Pieter en Elisabeth de Liefde
    Uit het eerste huwelijk:

1.

Neeltie Volgraaf, ged. Bergschenhoek 16 april 1769, w.s. jong overleden

2.

Willemina Volgraaf, ged. Rotterdam 20 aug. 1771, tr. Hellevoetssluis (o.tr. Rotterdam 7 juni 1797) Pieter Neerik, geb. Moerkerken bij Sluis (Vlaanderen) ca. 1772.

Uit het tweede huwelijk:

3.

Helena Volgraaf, ged. Rotterdam 17 juni 1781, † Rotterdam 9 juli 1836, tr. Rotterdam, 4 mei 1806, Jan Jansen, geb. Rotterdam ca. 1781, kleermaker, † Rotterdam 25 sept. 1815.
     Uit de relatie met een onbekende man kreeg zij een zoon Leendert Vollegraaf, geb. Rotterdam
     18 maart 1819, stamvader van de nog bloeiende familie Vollegraaf.

4.

Elisabeth Volgraaf, ged. Rotterdam 10 april 1783, † Rotterdam 16 jan. 1856, tr. Rotterdam 5 juli 1807 Johannes Willemsz Niepoort, ged. IJsselstein 5 juli 1782, † Rotterdam 8 aug 1839, zoon van Willem Gerardus Johannesz en Anna Maartensdr de Haan.

5.

Aletta Volgraaf, ged. Rotterdam 9 jan 1785, † Rotterdam 3 jan. 1860, tr. Rotterdam 8 april 1812 Wouter van de Gevel, ged. Rotterdam 6 april 1793, kolenmeter (1828), † ald. 23 okt.1856, zoon van Jacob en Katharina Kasteleijn.

6.

Jacobus Volgraaf, ged. Rotterdam 9 jan. 1785, w.s. jong overleden.

7.

Jacoba Volgraaf, ged. Rotterdam 20 jan. 1788, † Rotterdam 2 april 1841, tr. Rotterdam 19 april 1815 Pieter Elzerman, ged. (ged. Luthers) Rotterdam 11 sept 1792, † Rotterdam 13 juni 1821, zoon van Hendrik en Hendrika Dirkze.

*

Xb Cornelis Matthijsz Volgraaf, zoon van Matthijs Hermansz, ged. Dordrecht 30 juni 1655, vestigt zich in Leiden, vermeld aldaar in 1694 en 1706, tr. Christina Fricks, (10)
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Volgraaf, ged. Leiden 27 dec. 1682.
2. Mattheus Volgraaf, ged. leiden 3 maart 1685.

.

Home