zegel-marres 1701

Marres

Geen

G

FGC6629 / FGC6634

MARRES CLADE

Ontstaan in de Romeinse Tijd

zegel mares

Mares

BY220097

*

Genetica G-FFC6618 G-FGC6634

*

Haplogroepen Voorouders Home
>

*

De Familiale Y-DNA clade
FGC6634
Splitsing in 1490

TMRCA YFull 225 ybp

splitsing

In beide lijnen veertien generaties.

Marres
Geen
Mares
BY220097

*

AUTOSOMAAL DNA

Autosomaal DNA is het totale DNA van alle chromosomen en die zijn afkomstig van alle voorouders. Het geeft een beeld van de herkomst van het gezamenlijke voorgeslacht. (7)

B.M. K36 Ancestry Report Geografcal 2018-800

Bij muis op de kaart komt een vergroting en groene stip op Maastricht

Mijn voorouders kwamen allen uit streken zuidelijker dan Maastricht. Opvallend is het lagere aandeel van de Limburgers. Zwak vertegenwoordigd zijn Brabanders en de overige Nederlanders zijn er nauwelijks. Wanneer velen hun genoom op deze wijze voor onderzoek gaan gebruiken zal dit de Europese migratiegeschiedenis duidelijk maken.

*

GEDMATCH

Dit is een onderzoeksgroep van genetici die voor de grote maatschappijen de autosomatische testen uitvoert. Zij zochten naar herkomsten van vele duizenden jaren geleden met de oorspronkelijke bewoners van EuraziŽ.

De oudsten zijn de eerste bewoners van Altai die hier in de ijstijden op de toendra's zijn gebleven. Na de ijstijden rond 10.000 jaar geleden bevolkten de Jager-Verzamelaars vanuit hun refugia aan de Middellandse zee het Europese vasteland, De Neolithische boeren kwamen 7000 duizend jaar geleden uit AnatoliŽ, en de IJzertijdmensen arriveerden 5000 jaar geleden uit de Kaukasus, Ook de Hunnen hebben enige sporen nagelaten.

Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

*

Gedmatch vergeleek ons familie-DNA met archeologische overblijfselen van Jager-verzamelaars en de eerste Europese Neolithische boeren. Hieronder is een figuur met de resultaten op volgorde van de vastgestelde verwantschap met wie we ten minste ťťn CentiMorgan, een maat voor verwantschap, gemeen hebben. (8)

In de archeogenetica is 1 cM is de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal is des te groter is de verwantschap, dus bij meer en dikkere lijnen.

In onderstaande tabel van verwantschap blijken we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200, respectievelijk 3200 jaar, geleden leefden in wat nu Hongarije is. Zij worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude vondst uit Stuttgart, vervolgens een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45000 jaar oude vondst uit SiberiŽ en een Noord-Amerikaanse indiaan van 12000 jaar terug. Zijn voorouders moeten toen niet al te lang daarvoor de Beringstraat zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, ScandinaviŽrs en Spanjaarden Hier schijnen we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders mee te hebben. Het minst zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of twee cM delen.

GEDmatch-1cM

*

Neanderthaler genen

Een leuke test is die op de aanwezigheid van Neanderthaler genen. Onze hoeveelheid wordt geschat, afhankelijk van het testlaboratorium tussen de 2,8% en 4,8 %, waarvan ongeveer 2/3 deel Neanderthals en 1/3 van een andere premoderne mensensoort de Denisovans.

schedels moderne mens en Neanderthaler

Schedel van een moderne mens en van een Neanderthaler, Museum of Natural History in Cleveland.
Bij de Neanderthaler bracht ik de bimaxillaire prognathie aan.
Wanneer de muis op het plaatje is ziet U de oorspronkelijke afbeelding. (9)

*

Het DNA van de familie Marres

Op het Internationale Congres voor
Genealogische en Heraldische Weten­schappen gehouden te Maastricht in 2012

Dit Congres werd geopend door Dr W. Penninx met een lezing over de varianten in het DNA van de familie Marres. Hij behandelde hierin de verschillende mutaties in het Y-DNA van de verschillende takken van de familie Marres en verklaarde hoe kleine mutaties in het Y-DNA nabije en verre familie verwantschappen aan kunnen tonen, wat met alleen genealogische en historisch onderzoek onmogelijk is.

Hij toont familiale verwant­schap­pen die teruggaan tot in de Middeleeuwen en zelfs tot in het Neolithicum. De resultaten van de DNA testen in the familie Marres dienen als voorbeeld.

De aanleiding van het starten van het genetische onderzoek was het streven de genealogisch verwachtte maar niet bewezen familie­verwant­schap tussen de Nederlandse families Marres en Mares zo niet te bewijzen dan toch met een zo groot mogelijke zekerheid aannemelijk te maken.

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years-a

Genetic Variation in the Netherlands
in the Last 2000 Years

Altijd is al verondersteld dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van een familie waren. Deze verwantschap hebben wij met DNA onderzoek overtuigend kunnen aantonen.

Toen dit doel bereikt was gebruikten we de hierdoor opgebouwde genetische kennis om onze familiegeschiedenis uit te zoeken tot in de prehistorie. We hopen met de verzamelde feiten een bijdrage te leveren aan de volkerenkundige geschiedenis van ons land en daarmee van de Europese en de wereldgeschiedenis. De resultaten vindt U hieronder, te beginnen met het eerste door ons gestelde doel, het aantonen van de familieverwantschap.

Over de familie Marres zijn in de genealogische en heraldische bladen heel wat publicaties verschenen. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw van 1990, is de gemeenschappelijke oorsprong van de familie Marres en Mares plausibel gemaakt. (10)

De opkomst van het DNA onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de veronderstelde verwantschap te bewijzen. Vier mannen uit de families Marres en Mares participeerden in dit genetisch familieonderzoek en deden Y-DNA testen: Boed en Gilbert Marres, en Andrť en (wijlen) Guus Mares. Aan meerdere projecten deden we mee. (11)

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: