zegel-marres 1701

Marres

G-FGC6628

G

FGC6629 / FGC6634

MARRES CLADE

zegel mares

Mares

G-Y89939

*

Genetica G-FFC6618 G-FGC6634

*

Haplogroepen Voorouders Home
>

*

De Familieclade

De stamvader van onze familie is Morech, burger van Maastricht, die sinds het jaar 1388 vermeld wordt als landeigenaar in de heerlijkheid van Zussen.

Het is bij zijn achter-achterkleinzoon Reyner Marres II (1490 - 1553) dat onze familie zich in twee takken splitst: Marres en Mares.

Van de tak Marres deed één lid en van de tak Mares twee leden een volledige Y-DNA onderzoek. Vanaf het ontstaan van de mens tot aan Reynier II bezit ieder familielid de tot dan toe verkregen SNP's.

Een SNP ontstaat gemiddeld eens in de 150 jaar. Uit het aantal verworven SNP's is dus de tijdsduur te schatten tot de eerste gemeenschappelijke voorvader met de twee andere zijtakken uit de FGC6618 clade, de families Nolet en Slootmaekers.

Onderzoekers van YSEQ en ISOGG vonden bij ons de volgende SNP's die sinds deze aftakking verkregen. De naam is een lettercijfer combinatie die het laboratorium er aan geeft. Soms zijn er alias namen, dan betwisten meer laboratoria de ontdekking. Gevonden zijn: FGCC6629, FGC6631, FGC6633, FGC6634, FGC6645, FGC6651, FGC6688, FGC6706, Y30008, Y135620 alias MF8691.

De onderzoekers van YSEQ vonden nog twee extra: Y30008 en Y135620 alias MF8691.

Dit getal van 8 à 10 SNP's staat voor een tijdsduur van 1200 tot 1500 jaar. De aftakking van de twee andere familie in de Benelux gebeurde dus in de laat Romeinse tijd of het begin van de Middeleeuwen.

Het ISOGG benoemde onze clade in zijn Y-boom FGC6629. YFull koos voor FGC6634.

De familie Moorrees, stammend uit Eijsden bij Maastricht, is blijkens een genetische test gedaan bij één lid van hun familie, niet aan ons verwant. (1)

Maastrichts charter betreffende belasting vrijdom voor de gebroeders Matthijs, Jan en Reijner Marres, 8 augustus 1526

Het is dus bij de zonen van Reijner Marres II (1465-1530), dat de familie zich splitst in de takken Marres en Mares.

Hier links staat de afbeelding van een charter waarin de twee broers, Matthijs en Reyner vermeld worden tezamen met een derde broer Jan uit wie geen tak voortkwam. In dit charter bevestigt de magistraat van Maastricht hun vrijhandel in het hertogdom Brabant, het gebied waar Maastricht in die tijd deel van uitmaakte.

De Familiale Y-DNA clade
FGC6634

Er zijn sinds de splitsing in twee takken vier eeuwen verlopen, om precies te zeggen veertien generaties. Je verwacht dan twee tot vier SNPs. Deze worden dan verdeeld in beste, aanvaardbare, twijfelachtige en lage kwaliteit.

Boed Marres kreeg na de splitsing in het jaar 1490 tussen de Marres en Mares takken
volgens Full Genomes: FGC6605, FGC6656 en FGC6682; volgens FTDNA: FGC6628.
Guus Mares volgens FTDNA: Y89939 en Y91026. (2)

splitsing
G-FGC6628
Matthijs Marres, van Heukelom (1525-1612)
Hieruit de stam Marres
G-Y89939
Reyner Mares IV, van Fall (1530-1580)
Hieruit de stam Mares

*

MT-DNA stamboom
Mt tree, journal.pone.0208829.g001

Het begin van de Mitochondriale stamboom.

PhyloTree.org - mtDNA tree Build 17 (18 Feb 2016) subtree N1

De plaats van de Familie Marres in de Mitochondriale stamboom is donkerbruin aangegeven

*

AUTOSOMAAL DNA

Autosomaal DNA is het totale DNA van alle chromosomen en die zijn afkomstig van alle voorouders. Het geeft een beeld van de herkomst van het gezamenlijke voorgeslacht. (7)

B.M. K36 Ancestry Report Geografcal 2018-800

Bij muis op de kaart komt een vergroting en groene stip op Maastricht

Mijn voorouders kwamen allen uit streken zuidelijker dan Maastricht. Opvallend is het lagere aandeel van de Limburgers. Zwak vertegenwoordigd zijn Brabanders en de overige Nederlanders zijn er nauwelijks. Wanneer velen hun genoom op deze wijze voor onderzoek gaan gebruiken zal dit de Europese migratiegeschiedenis duidelijk maken.

*

GEDMATCH

Dit is een onderzoeksgroep van genetici die voor de grote maatschappijen de autosomatische testen uitvoert. Zij zochten naar herkomsten van vele duizenden jaren geleden met de oorspronkelijke bewoners van Eurazië.

De oudsten zijn de eerste bewoners van Altai die hier in de ijstijden op de toendra's zijn gebleven. Na de ijstijden rond 10.000 jaar geleden bevolkten de Jager-Verzamelaars vanuit hun refugia aan de Middellandse zee het Europese vasteland, De Neolithische boeren kwamen 7000 duizend jaar geleden uit Anatolië, en de IJzertijdmensen arriveerden 5000 jaar geleden uit de Kaukasus, Ook de Hunnen hebben enige sporen nagelaten.

Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

*

Gedmatch vergeleek ons familie-DNA met archeologische overblijfselen van Jager-verzamelaars en de eerste Europese Neolithische boeren. Hieronder is een figuur met de resultaten op volgorde van de vastgestelde verwantschap met wie we ten minste één CentiMorgan, een maat voor verwantschap, gemeen hebben. (8)

In de archeogenetica is 1 cM is de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal is des te groter is de verwantschap, dus bij meer en dikkere lijnen.

In onderstaande tabel van verwantschap blijken we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200, respectievelijk 3200 jaar, geleden leefden in wat nu Hongarije is. Zij worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude vondst uit Stuttgart, vervolgens een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45000 jaar oude vondst uit Siberië en een Noord-Amerikaanse indiaan van 12000 jaar terug. Zijn voorouders moeten toen niet al te lang daarvoor de Beringstraat zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, Scandinaviërs en Spanjaarden Hier schijnen we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders mee te hebben. Het minst zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of twee cM delen.

GEDmatch-1cM

*

Neanderthaler genen

Een leuke test is die op de aanwezigheid van Neanderthaler genen. Onze hoeveelheid wordt geschat, afhankelijk van het testlaboratorium tussen de 2,8% en 4,8 %, waarvan ongeveer 2/3 deel Neanderthals en 1/3 van een andere premoderne mensensoort de Denisovans.

schedels moderne mens en Neanderthaler

Schedel van een moderne mens en van een Neanderthaler, Museum of Natural History in Cleveland.
Bij de Neanderthaler bracht ik de bimaxillaire prognathie aan.
Wanneer de muis op het plaatje is ziet U de oorspronkelijke afbeelding. (9)

*

Het DNA van de familie Marres

Op het Internationale Congres voor
Genealogische en Heraldische Weten­schappen gehouden te Maastricht in 2012

Dit Congres werd geopend door Dr W. Penninx met een lezing over de varianten in het DNA van de familie Marres. Hij behandelde hierin de verschillende mutaties in het Y-DNA van de verschillende takken van de familie Marres en verklaarde hoe kleine mutaties in het Y-DNA nabije en verre familie verwantschappen aan kunnen tonen, wat met alleen genealogische en historisch onderzoek onmogelijk is.

Hij toont familiale verwant­schap­pen die teruggaan tot in de Middeleeuwen en zelfs tot in het Neolithicum. De resultaten van de DNA testen in the familie Marres dienen als voorbeeld.

De aanleiding van het starten van het genetische onderzoek was het streven de genealogisch verwachtte maar niet bewezen familie­verwant­schap tussen de Nederlandse families Marres en Mares zo niet te bewijzen dan toch met een zo groot mogelijke zekerheid aannemelijk te maken.

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years-a

Genetic Variation in the Netherlands
in the Last 2000 Years

Altijd is al verondersteld dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van een familie waren. Deze verwantschap hebben wij met DNA onderzoek overtuigend kunnen aantonen.

Toen dit doel bereikt was gebruikten we de hierdoor opgebouwde genetische kennis om onze familiegeschiedenis uit te zoeken tot in de prehistorie. We hopen met de verzamelde feiten een bijdrage te leveren aan de volkerenkundige geschiedenis van ons land en daarmee van de Europese en de wereldgeschiedenis. De resultaten vindt U hieronder, te beginnen met het eerste door ons gestelde doel, het aantonen van de familieverwantschap.

Over de familie Marres zijn in de genealogische en heraldische bladen heel wat publicaties verschenen. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw van 1990, is de gemeenschappelijke oorsprong van de familie Marres en Mares plausibel gemaakt. (10)

De opkomst van het DNA onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de veronderstelde verwantschap te bewijzen. Vier mannen uit de families Marres en Mares participeerden in dit genetisch familieonderzoek en deden Y-DNA testen: Boed en Gilbert Marres, en André en (wijlen) Guus Mares. Aan meerdere projecten deden we mee. (11)

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: