CHARTERS  BETREFFENDE  DE FAMILIE  MARRES

*

A.   Bevestiging testament Franco van Boxberch – 15 febrari 1403
B.   Regeling van verplichtingen bezit goed te Zussen – 6 juli 1403
C.   Bevestiging vrijhandel gebroeders Marres – 8 augustus 1526  

A

Bevestiging testament Franco van Boxberch

door Egidius de Fiez op 15 februari 1403

*†

Egidius de Fiez, cantor der O.L. Vrouwekerk te Tongeren, levert een afschrift van het testament van Franco Boixberch, de dato 18 oktober 1366, alsmede van een scheidsrechterlijke uitspraak, in 't Vlaams en van hetzelfde jaar, door Reynere van den Rosen, schepen van Maastricht, tussen Florens, Gheraet en Reynere, gebroeders en kinderen van Gherat van den Roesen, enerzijds en Lambrecht van Boixberch van Susschen anderzijds, betreffende een geschil over bepalingen uit vermeld testament.

Dit deed hij ruim vier maanden voor de overdracht van hierin genoemde goederen aan Johan Marres, op 6 juli 1403, zie oorkonde B.

*

Charter Gilis de Fiez over testament Franco Boxberch in 1403

Wanneer u op het charter dubbelklikt komt een grote en goed leesbare afbeelding.
Deze is 10MB, dus het duurt een tijd voordat hij er is.

*

Universis et singulis plines bon-s inspectum lge Egidius de Fiez cantor canonicus ecclesie beate Marie Tongren Leodinensis notum factia * bedi testamentum sine lvab sigillo Dm¬ Johannes
de Wesalia opden innesten ecclsie Sti Johannis Tiniecten- vetuan quatdam alias li-ns in wilgan str-tas sigillis badeside vande wijngaerde erflande weisden sca… Traiecten at Renen vanden
Rosen
sigillaris non rasae non cancellaras nec in aligna sui pre viciarie en proesus ** vicio ende suppicione carentes puc prima potip appatere quaro reneon sequinis in hec verba
et est talis Umusis putes was visuris vel andituris Johannes de vesalia Imestitus eccle Sti Gelijes Iiaiecken Leodiens diot olin in duo sempplicam cum notiari vivarsstonis *
distretis vur franco de Boxbech filius quondam francoms de boxberch opidanns Traiecten mens prochianus in lecto jaeren egrituduus samis came intellens et ratione in ouna ho-
nesti viri dom. Arnoldi *ulla pbn in peta ecclia mei tuadinton sacmetuun altano eidem gtuur nina munistrn.. psenale constituta actendens dies hois sunt mors
amtem c-ta et op nichil nictuus mortis hara consistit Nigritum c-pin intestatu- casusmertis p-cedat testamentum suid seu vlouma sua veluntate fecit et in medid qui segnionis ordinanit
in prius nan suam dum soluta fuentcarius ab engrastule in manib- guildamit altissum sin conditoix dem- voluit et ordinant vr debita sua onnasmista et seresta de quiba *astidit
aut et legertue potenint pbari sua ind- expen- suap exeqap ante dia p-soludnus nestituditmi * emendenc- integralic et iplete Item leganit pro *umasaris suo in ecclia stit*
inn pcta ppectui facien seu flerenob ante p-suos semel dandus * soluendes pro media pre Ynnesesto * pro alia medietas ipi occle leganit duo arnoldo poro vun solemni primi
semel dandit Item leganit merte sue filie naturali vund medud silige mensure Traiecten soluen eide ajecte quo ad dies lite suez non longrus sub tali forma so eade dyerta dere
deret prius p jucta et filia naturalis ipnis testatoris p extuur d**a mednius silignus anne pensionis devoluator ad p-a-ny Iunctam que ad euis vitam dutapat et h-ck modum
seliguus retipivolint * affiguamt de bonis suis binup que tenet * hab* apud villam de Susschen et in erg confuus Ita op post decessupedalo filiap suap enderen bona sus hbera erunt
penitus * absoluta a solutde aidde*a restand Re *** benop suor de Susschen bnn videlicz teranx centuid taponi quos ibidem possidinet leganit in pram elemosina June hendica
rio florentio Gerardo et Renero de Rosis fdbus et Lamberto de Boxberch consanguineus ipma testato** equaliis int pos ibidem puppidenet legaint in pur elemosind qune hendricaam
pen- suaxexequay quae decens feri desideranit et p-ua debita sua quarp sidme ad octa ul decem aut Acip birundius didrapat se extendrceur ppaluant et expuide sarsanaur ex
hoc sine essse voluit et ordinavit testamentid seu flomd sud voluntate quod seu qua valeri volut June testameti seu altena omgwwz wtunw voluntas aut finale dissasitoris tali ptesta
toe phabita op si*inssa non valenant std*n leges valeant sn scm- crmoit*s sanpiones et stnan valeant HJune testamente veres obtinetur codiallur non obstante honisse alique June
solep-nitas sit obmissa Salna filu semp potestate pus- sun- testamentum sen vlcme sue volmctata augmeanes dummen declaran- banade et renotande qy et quotiens sibiplsuent
et visum fuit eppendire huig ante tesamen seu vloune voluntas endinidi inffueint bna ommj ** Arnoldo disnetibus heraidus martulanj **** eccle Petrus annfaber Henctg
de Rosis filia naturalis Dm Renen de Rosie
et Elisab(etha)de Noye testes ad hani becan aaa-l** rogan In tuig ** testiam ego Jehannes de Resalia Iunestira padua presentibus libens
sigillum menen **** duxi apponendum datum et actum Anno A natuntare d(o)m(ino) millesimo trecentesimo sexagesimosexto di(?)ura in sestu b(?) lute ewangelisti /. et fit sintur Item

(Hier vervolgt de tekst in het Nederlands. In het document staan twee puntjes voor de eerste regel)

Wijr Godert van den Rynarde en Florens Weylden schepen te Tricht ghetughen als schepen dat voer ons come(n) syn als voer schepen Florens Gheraet en(de) Reynere gebruders
ende kender weren Gerats van den Roesen opte (?) eyne syden ende Lambrecht die wonende is te Susschen en den rijken van Boxberch van den ande(re) syden sich des verdraeghen
ende bycghuighen van allen stoet tevarte ende twest die gevallen was tussche(n) die vors(scr) p(ar)tien als van allen guden die hon ervallen waren noe dode Franken van Boixberch hons neve
en sich verbonden op eynen pandrien van bijsich alden stilden grüt van gulde ende van gerechte gewichte ende op de quereel te vertiegen half den here des tghericht wer
ende half der partien te verliesen die dat segghen met en dede noch en hielde en genslick des sich verbende(n) ende benden an hen(?) Reyner van de Rose schepenen te Triecht te halden
en te voldoen dat (vercr?)yghen sal Inden name ons heren ihn (?) XPI (?) Amen Segghe ick Reynere van den Roesen vorsreven In den ersten dat Gheraet ende Reynere ghe
bruders
verders soelen hebben twe (?) bonre lants onder hoen beyden dat te weten iygelic eyn bonre te kiesen en die leste die onder Twelf bonre gelegen syn die Franken
van Boxberch
weren ghelege inde gevelte van Susschen Item voert soe soelen Lambracht en de Florens venstrx(?) Gherarde ende Reyner gebruderen vers- bewisen en gheven elke bonre
lants van den zeven bonren lants die doer bliven bonen die vors syn duer dat Florens ende Lambrecht willen soelen of geringe sal Ice(?) voert soe sal Gheraet Lambrechts brud
vorts hebben eyn bonre lants van de *chten bonre die doen bliven boven die him gest(?) sijn willich bonre sijn sal nyet vande versten nyet vande dilsten nae secting
der reyngenoten In alsucken maniren went dat zake dat Gheraet Lambrechts bruder vors sich met den bonre lants nyet geringe en ?olde laten en ***gl **lde *me meer
te hebben so soelen Florens ende Lambrecht vers dat bonre lants behalden ende sich te e**enen me te spreken die hon Gheraet doen mach of yman van sijne reghen ende me dat ane
spreke ende bonre lants so en sal Gheraet vanden Roesen noch Reyner sijn bruder nyet met te doen hebben Item al dat ander lant als vanden twelven bonre bersap souden
dat hier bove geneumt ende gestip(eert?) is dat soelen Florens en ende Lambrecht gelyc deilen onder hon beyden Item allen die *eyn en laprine die gelegen sijn of behorende syn tot
den hove van Susschen gelike als ander vader ende anderundre des jongen Franken van Boixberch die hebbende ende besittende warten vyrgescheyden den hoef deen Lambrecht
vor(sceven?) tyeghen Franken ercrecht soelen Florens ende Lambrecht gelyc deylen Item soe soelen Frans ende Lambrecht vors vercrygen (?) ende gheven Gherrarde ende Rienere gebruderen
vor(sceven?) eyne marcke gels dat is te weten igelic ?in hon twee sullen **** **** *** die sy ercregen ttygen Franken gelegen te Tirecht sy Joen sy Schepen brief af hebben
willige narck gels nyet en sal syn landen **** teypen noch landen dilsten Iteik soe soelen naturlick dechtere franken van Boxberch des Jonghen hebben ende besicken *****
vertig groet Ruden lants in willige sy ghegut sijn voer den hoef der heren van Sinte mertyn van Lucke ende willige gelegen syn inde gem(meyn?mete van Embeyms *z alsulker
fortwerde went dat zake dat eyn pandenvors kinderen afluuck werde souden derlike gebert te laeten dat dan syn deil vanden lande falle ende toecomen salde op dat daer
te lenen bleve were dat zake dat dat die kenden beyde vors afluuck weidd souden Aersekke gevoert van hone lynen te laeten dat dan soelen die Acht ende vertich roed lants
vallen en toekeken alleyne *lanx ende Lambrecht vors ende honen gerechten yerken ende nyman anders ende ome heden wille der schepen vors en dir seggen te halden ende te
voldoen alst hier boven gestip(puleert?) is Soe hebb ick Reyner van den Rosen als *ygen ende man mijne segel ane desen brief ghehangen Bide Ano Schepen vors danc dese
zaken voer ons ons gesciet sijn als voor Schepen ende (?)ame bede wille beyde der p(ar?)tien vers(chreven) soe hebben wij onse seghelen me desen opend brief ghehanghen In ghetuygenisse der
waerheyt ghegeven ende gespr(oken?) int Jaer ons heren die men screif dusent driehondert sesende sestich des saterdages veer onser vrouwendach punfrato en gelicke p(art)tie
heet die einen geliken brief. Datum sub sigillo mea ppo Anno Anate DM millesimo quadringetesimo Tertio ajens februarij die decima qudra.

*

B

Charter met de regeling van de rechten van het bezit te Zussen

door Johan Marres op 6 juli 1403 (1)
Charter van aankoop van het goed van Boxberch in Zussen door Hennen Morees in 1403, voorblad

          Ex legato La(mber)ti de Boxberch armigeri

Hec supra (?) loquitur de quidq- (....)modiis Sclig- in Sichen

Charter van aankoop van het goed van Boxberch in Zussen door Hennen Morees in 1403, voorblad

*

Wij scoutet ende schepenen van Synter Voes hoef van Trecht

gheleeghen te Sechghen te weeten scoutet Johan Bolle van

Lauffelt ende schepen · Arnout van Stas van Boelre Henric

Hezen van Boelre. Adam Mathijs soen van Boelre Willem

Culman van Susschen · Peter vander Cytzen ende Johan van

Trycht als schepene wer kynnen ende lyden dat voer ons

comen syn eerberghe lude ende bescheijden meijster Andries

Reijs ende meijster Arnout van Heenis als burghemeijster der

stadt van Tongren ende Lyebrecht pottart ende Wyllem Heyten

als momberen des hoefs van synte Jacobs gasthuijs van Tongheren

ende hebben daer bij gheweest ende aenghesijen Dat de heere

van Fee heet gheguet Hennen Morees van Susschen van alsullich goet

als Juffrouwe Lysbet voerscreven gheguet hadde van Vroedelinghen

te woerdaghe handende waer van Lambrechs weeghen van Box-

berch dat Joffrouwe Lysbet voerscreven gheguet hadde Johan van

Wassenberch ende Johan van Wassenberch voerssreven gheguet heet den

d heere van Fee. Item Daer nae hebben die voorscreven schepenen ende

scoutet ene middelinghe gemaect tusschen tussch die bur-

ghemeyster der stadt van Tongren met des gheheijte des ghemeij-

nen roets ende tusschen dei momberen van Synte Jacobs gasthuys

voerscreven met gheheyten bruyderen ende zusteren des hoefs vanden

gasthuijse te weeten dat sy aenghesien hebben dat dez hoeff qua

lic betaelt waert ende quaden onderpant hebben voer VI ajuden

roghen Tongren voer ix capuyn - ende ii andegroet · Alsoe dat dez

scoutet ende schepen voerscreven ende noch voele goeder lude hyer onder

gheccreven eynen middelinghe hebben ghemaect dat Hennen Morees

vorscreven den hoeff vanden gasthuse heet gheguet van eyn half bonre

Charter van aankoop van het goed de Boxberch in Zussen door Hennen Morees in 1403, blad 2

lants voer Synter Voes hoeff dat gheleghen es te Susschen

achter den hoeff van Boxberch aefgedeylt ende ghespleten van

xxviii roeden lants luttel meer oft men te eynen onderpande totten

onderpande die Lambrecht van van Boxberchhe te voerdaghen ghesat

hadde den hove vanden gasthuse voorscreven · Item nae beschreven

Item xxiiij roede lants gheleeghen op den berch van Sehghen ende

hoven van Sinte Voes hoeff reijnende aen die eyn syde aen heynrick

Hesen lant van Boelre ende op die ander sijde reijnende die heeren van

Synter Voes van Tricht ende ghelden Lodevyc Quernnian van Trijcht

vi vaet roghe trychs · Item xii roede lants ligghende inde hoeff van

Boxberch ende hoven van Synter Voes hoeff · Item Brentens hoefken dat

helt vii roeden ende hoeff voer Synter Voes hoeff · Item vii roeden lants

gheleghen in iii stucken op rozenberch ende hoven te Emboems

van Synte Remakels hoeff ende ghelegen te Tweenbbergen den Cees vande

Jore · Item ix rouden lants ligghen aen die hede ende hoven van Synter

Voes hoef ende ghelden ghezae vanden rosen van Trycht joerlix

xii vaten roghe Triechs metten vii roeden vors · Item xii roeden lants syn

gheleghen boven Peters vyvken niet verre vanden rosenberghe

ende hoven te emboems in Synte Remakels hoeff ende gheleghen te

Tweenbergen vanden Jore Cees - Item x roeden lans syn ghele-

ghen achter culmans hoeff ende houdende van Synter Voes hoeff ende

gheleen Nijs Servoes wijff · jaerlix vi vaet roghen treechs - Item

ii roeden hoeffs siet van Lysbeden hoeff van Kestel ende hoeff voerden

hoeff van Boxberch · Item vi andegroet ende xv capuyen te weeten

der Cees van Boxberch ende doer heet Goeswyn van Wezen

dat vierdedeel van de ceese · Item huys ende hoeff te Boxberchhe

ende dat ghielt Jueten joerlix xii v roghe triechs dit es dez

Charter van aankoop van het goed de Boxberch in Zussen door Hennen Moreesin 1403, blad 3

onderpant die Lambrecht van Boxbech vors te voerdaghen satte die

hove vanden gasthuse vorsscreven voer vi mud roghen mot* ende pachs

van Tongheren te Tongheren jaerlix te leveren in Synte Jacobs gast-

huse ix apuynen ende ii andergroet · Item van desen vorss vi mudden

roghen soe hebben wy die meijere vande stadt ende die momberen

des vorcreven hoefs met gheheyte bruyderen en zusteren quyt ghe

sconden Hennen Morees iiii vaten roghe Tonghers ende voerde hoeff

gheguet van Sintervose met alsulker voerweer de soe woc der

vorss Hennen Morees oft syn gherven die nae hem comen sueken

niet en betaelden den voorss hove vanden gasthuse · v - ajuden roghe

Tonghers te Synte Andriesmisse joerlix ix capuynen ende ii ande

groet te kersmisse op Synt Stevens daghe overedaghen tot onser

vrouwen liechemisse toe te betalen · Ende soe voor der voor creven Henen

Morees oft syn gherven die nae hem comen soelen niet voltacst

en hebben joerlix te onser vrouwen kerkemisse pacht ende cees

vorss - Soe heet de vorss Hennen Morees sich vervilvert ende

verbonden voer ons scoutet ende scepen voorscreven voer hoenne en voer

allen die ghene die nae hem coemen soelen dat dez hoeff vande

gasthuse vorss des andere dacche nae onser vrouwen lyechtmesse

eynen man senden sal met gheheyte der momberen aenden scoutet met

diee schepenen ende hennen Morees ende die nae hem comen soelen,

dach doen soelen bynnen xv daghen talinghe te bewysen van

pachte van acse vorscreven ende van coste die daer op ghedaen es ende soe

wor der vorscreven Hennen Morees oft die nae hem comen soelen cii custe

sijnde den vorss xv daghen erfheyn taelinghe bewysen van v mud

rogge Tongherens ix capuynen ende van ii andegroeten ende aen custe aen

scoutet ende scepen ghedoen ende aen den ghenen dien dat beraecht

heet vandes hoefs weghen soe woe daer aef enighe faute wese

soe maech der hoeff vanden gasthuse vorscreven syn hant slaen aen allen

Charter van aankoop van het goed de Boxberch in Zussen door Hennen Moreesin 1403, blad 4

Synen onderpant voer syn proper erve sonder yet meer daer op

te maneren oft sonder yet meer daer aff daecch te doende iii vat ho-

ve dat die guede gheteyghen syn ende dat heet der scoutet

vorsc der sapen vorss ghelacht · Item daer allen dese vorss

voerweerden ende condicien ghemaect woerden daer word by

tot den vorcreven scoutet ende scepen · eersame ende bescheyden lude

der heere van see her Vranck van Berghe ende Reijner vanden Rose

van Rosen van Trecht dese die met hen gheschiede te Tongeren

in vrouwen huyghen huys gheneecthen inde maert inde Loctel

Inden Jaer M-iiijc-ende iij des sesde dacche van hoijmont

¥ Item J Signat. Wilh. de Crusen notaris ¥

(Hier op zijn kop waarschijnlijk loon van de klerk)

Sussen
van Capuijnen
num dreij

Samenvatting

Op 6 juli 1403 verwerft Johan Marres (Hennen Morees) het goed Boxberch uit handen van Egidius de Fiez, cantor van de O.L. Vrouwekerk te Tongeren. Dit goed was eerst in bezit geweest van Lambrecht van Boxberch, armiger oftewel schildknaap, en waarschijnlijk door erfenis overgegaan naar domicella Elisabeth van Vrolingen, zuster van het gasthuis. Het was vervolgens door haar verkocht aan Johannes van Wassenberg en door hem aan de heer de Fiez, die het op zijn beurt overdeed aan Johan Marres. De heer de Fiez had op 15 februari een afschrift getoond van het testament van Franco Boixberch, de dato 18 oktober 1366.
Op dit goed rustte een erfpacht aan het St-Jacobusgasthuis. Alle goederen die bij de hof hoorden worden als onderpand voor deze erfpacht gesteld en daarom beschreven.

Het land en de gebouwen met hun cijns die bij de hof behoorden waren:

Halve bunder

afgesplitst van 28 roeden land te Zussen achter de hof.

24 roeden

op de berg van Sichen onder de Sint Servaes hof, tussen land van Heynrick Hesen van Bolre en de Heren van Sint Servaes van Maastricht en belast aan Lodewijc Querimian van Maastricht met 6 vaten rogge.

12 roeden

land van de hof onder de hof van St Servaes

7 roeden

Brentes hofje onder Sint Servaes Hof.

7 roeden

land in drie stukken op de Rozenberg onder de hof van Emboems (Eben) in St Remacles hof en met de jaarlijkse cijns van Tweebergen.

9 roeden

aan de Hede onder de hof van St Servaes belast aan Gherae van de Rosen van Maastricht jaarlijks 12 vaten rogge met de vorige 7 roeden.

12 roeden

land boven Peters Vyvken niet ver van de Rozenberg onder de hof van Eben in St Remacles Hof belast met de jaarlijkse cijn van Tweebergen.

10 roeden

land achter de hof van Culmans onder de Hof van St Servaes en belast aan de vrouw van Nijs Servaes jaarlijks 6 vaten roggen.

2 roeden

hoeffs liet van Lysbeden hoeff van Kestel ende hoeff voerden hoeff van Boxberch.

Hierbij behoorde nog de volgende lasten: 6 andegroet en 15 kapoenen te weeten de cijns van Boxberch waarvan Goeswyn van Weren een kwart heeft.
Huys en hof van Boxberch belast met jaarliks met 7 vat roghe.

Behalve de hof zijn dit een halver bunde en 76 roeden land en een tweede hofje van 7 groot roeden. Dit is gelijk aan het onderpand dat Lambrecht van Boxberg eerder aan het Gasthuis heeft gesteld voor 6 vaten rogge jaalijks.

Nota Bene

Dit zijn scans van een van de twee eigentijds gemaakte afschriften van het charter dat is opgesteld voor de schepenbank van Sint Servaes te Sichen. Het oorspronkelijke charter is verloren geraakt. De afschriften bevinden zich in het archief van het Sint Elisabeths Gasthuis van Tongeren dat berust in Stadsarchief van de stad Tongeren in België.

*

Tot het jaar 1420 zijn er geen aantekeningnen over Boxberch. Vanaf 1420 gaat een Jan Mees jaarlijks cijns afdragen. In 1455 is dat Jan Mees wijf. In 1475 weer een Jan Mees en vanaf 1495 relicta Johannes Mees.

Er is geen charter gevonden van de overdracht aan Jan Mees, terwijl de cijns-overdrachten hier wel onveranderlijk continueren. Dit duidt er op dat de overdracht in familiekring plaats vond. Jan Mees moet een zoon of een schoonzoon van Johan Marres geweest zijn. Niet alleen de schrijfwijze van familienamen verandert in deze tijd sterk, de namen zelf doen dat ook nog.

In 1500 betaalt een Johan Tertres de cijns.

Enige maanden voor de overdracht liet Gilles de Fiez zijn eigendomsrechten nog eens vastleggen voor de schepenen van Maastricht zie: Charter de Fiez 15 febrari 1403 (1)

*

C

Charter bevestigend de vrijhandel in Brabant
voor Matthijs Jan en Reyner Marres, gebroeders de dato 8 augustus 1526

Koopmansechtpaar in Lübeck omstreeks 1530.   Foto: Burgkloster zu Lübeck, Deutschland

Koopmansechtpaar in Lübeck
omstreeks 1530

Dit charter is uitgegeven door de Hof van Lenculen, de schepenbank van de Vroenhof van Maastricht en uitgereikt aan de gebroeders Matthijs, Jan en Reyner Marres van Heukelom. Het bevestigt hun recht op onbelaste vrijhandel in het Hertogdom Brabant.

Als gezeten kooplieden, die als burgers van de stad Maastricht onderdanen waren van de hertog van Brabant, zijn zij vrijgesteld van het betalen van belastingen, tollen en cijnsen in het gehele hertogdom.

Dit document dat voor de broeders Marres zeer belangrijk geweest zal zijn, is na hun overlijden bewaard gebleven. Het bevindt zich thans in het Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht. Hun naam wordt hier nog geschreven als Marees.

Een van de drie broers die in het charter wordt genoemd is Reyner Marres. Hij had vier zonen. Een van hen, Matthijs, is de stamvader van de Maastrichtse familie Marres, uit een jongere zoon, Reyner, ontstond de familie Mares. (2)

Het charter

charter van de schepenbank De Vroenhof te Maastricht, dat aan de gebroeders Reyner, Jan en Matthijs Marres van Heukelom recht geeft op vrijstelling van tol en belasting in het hertogdom Brabant, uitgegeven op 8 augustus 1526

De oorspronkelijke tekst

Wier scoutet ende scepenen shoofs van lenculen geheiten vroenhoff toebehoerende onssen heer den keyser als hartoech van brabant met namen claes daems scoutet johan van eynatten claes daems voerss arnt van bunde herman van overbunde frans scaert jan clut ende arnt theus scepenen doen cont ende certificeeren allen amptluyden richteren scoutitten scepenen burgemeesteren rentmeesteren tolleneren ondersaten ende allen anderen geseten onder eynigen van den landen ons voerss genedigen heeren dien dat aengaen mach dat deese navolgen personen met namen thys marees jan marees ende reyner marees van hoekelom alle ondersaten vanden voerss vroenhoff onder onss voerss genedigen heer geseten geguet ende geerft ende syn coupluyde van veele diverse comenscapen ouch in diversen landen hanterende ende honne comenscapen doende ende om dan franck ende vry te wandelen inden landen van onss genedigen heer soe begeeren wyr scoutet ende scepenen ons voerss genedichsten heeren aen allen heeren ende vorsten ende vort aen allen iusticieeren amptluyden gerichten tolleneren dat sy die voerss persoenen als ondersaten des hartoechdoms van brabant met honnen comenscapen laten vry wandelen keeren passeeren ende verkeeren te water ende te lande by daege ende ouch by nacht los ende vry sonder eynigen tolle oft ongelt vanden selven te nemen in eyniger manieren volgende der vriheit die dat lant van brabant ende ondersaten desselven lants daer van hebben ende gebruyken ende gebruyct hebben over voel jaeren op dat den selven onssen ondersaten egeene noode en sy dat voirder te claegen ten onderhouden vander voerss vriheit daer van dat sy in vrederlyker possessien ende gebruyck syn geweest ende noch huyden by daege syn soe wyr verstaen in orconden der waerheyt soe hebben wyr scoutet ende scepenen voerss inden meesten getaele van ons ende voer die andere onsse siegelen hyr onder aen gehangen gegheven int jaer ons heeren duysent vyffhondert seesendetwintich den achden tach van augusto

Hertaalde tekst

Wij schout en schepenen van de hof van Lenculen, genaamd De Vroenhof, toebehorend aan onze heer de Keiser als Hertog van Brabant, met name Claes Daems, schout, Johan van Eynatten, Claes Daems voornoemd, Arnt van Bunde, Herman van Overbunde, Frans Scaert, Jan Clut en Arnt Theus, schepenen, maken bekend en stellen vast voor alle ambtenaren, rechters, schouten, schepenen, burgemeesters, rentmeesters, tollenaars, bewoners en allen die gevestigd zijn in een van de landen van onze voornoemde genadige heer, aan wie dat mag aangaan, dat deze navolgende personen met name Thijs Marres, Jan Marres en Reijner Marres van Heukelom, allen ingezetenen van de voornoemde Vroenhof onder onze voornoemde genadige heer, gezeten, gegoed en geërfd zijn en kooplieden in velerlei handelswaar en ook in verschillende landen hun handel drijven en doen, en om dan frank en vrij te reizen in de landen van onze genadige heer, zo verlangen wij, schout en schepenen van onze genadige heer, van alle heren en vorsten en voorts van alle justiciële- en belastingambtenaren, dat zij de hierboven genoemde personen als onderdanen van het hertogdom Brabant met hun koopwaren geheel vrij laten reizen, gaan, staan en verblijven te water en te land, bij dag en bij nacht zonder betaling van enige tol, belasting of accijns van hun te innen op welke wijze dan ook, volgens de vrijheid die het land van Brabant en haar onderdanen daarvan hebben en gehad hebben zoals dat sinds jaar en dag gebruikelijk is en datzelfde voor onze ingezetenen en dat zij niet eerst moeten klagen om de vrijheid te krijgen die zij altijd al gewoon zijn te hebben en gebruikt hebben en nog steeds gebruiken, zoals wij lezen in eerdere oorkonden. Zo hebben wij schout en schepenen voornoemd met hoge opkomst aanwezig onze zegels en die van de overigen, hier onder aangehangen. Gegeven in het jaar vijftien honderd zes en twintig de achtste augustus.


HOME

MIDDELEEUWEN