CHARTERS BETREFFENDE DE FAMILIE MARRES

*

A. Bevestiging testament Franco van Boxberch
B. Regeling van verplichtingen bezit te Zussen
C. Bevestiging vrijhandel gebroeders Marres
15 febrari 1403
6 juli 1403
8 augustus 1526

A

Bevestiging testament Franco van Boxberch

door Egidius de Fiez op 15 februari 1403

*†

Egidius de Fiez, cantor der O.L. Vrouwekerk te Tongeren, levert een afschrift van het testament van Franco Boixberch, de dato 18 oktober 1366, alsmede van een scheidsrechterlijke uitspraak, in 't Vlaams en van hetzelfde jaar, door Reynere van den Rosen, schepen van Maastricht, tussen Florens, Gheraet en Reynere, gebroeders en kinderen van Gherat van den Roesen, enerzijds en Lambrecht van Boixberch van Susschen anderzijds, betreffende een geschil over bepalingen uit vermeld testament.

Dit deed hij ruim vier maanden voor de overdracht van hierin genoemde goederen aan Johan Marres, op 6 juli van dat jaar. (1)

*

Charter Gilis de Fiez over testament Franco Boxberch in 1403

Wanneer u op het charter dubbelklikt komt een grote en goed leesbare afbeelding.
Deze is 10MB, dus het duurt een tijd voordat hij er is.

*

Universis et singulis plines bon-s inspectum lge Egidius de Fiez cantor canonicus ecclesie beate Marie Tongren Leodinensis notum factia * vidi testamentum sive lvab sigillo Dm Johannes
de Wesalia opden innesten ecclsie Sti Johannis Tiniecten- vetuan quatdam alias li-ns in wilgan str-tas sigillis badeside vande wijngaerde erflande weisden sca… Traiecten at Renen vanden
Rosen sigillaris non rasae non cancellaras nec in aligna sui pre viciarie en proesus ** vicio ende suppicione carentes puc prima potip appatere quaro reneon sequinis in hec verba
et est talis Umusis putes was visuris vel andituris Johannes de vesalia Imestitus eccle Sti Gelijes Iiaiecken Leodiens diot olin in duo sempplicam cum notiari vivarsstonis *
distretis vur franco de Boxbech filius quondam francoms de boxberch opidanns Traiecten mens prochianus in lecto jaeren egrituduus samis came intellens et ratione in ouna ho-
nesti viri dom. Arnoldi *ulla pbn in peta ecclia mei tuadinton sacmetuun altano eidem gtuur nina munistrn.. psenale constituta actendens dies hois sunt mors
amtem c-ta et op nichil nictuus mortis hara consistit Nigritum c-pin intestatu- casusmertis p-cedat testamentum suid seu vlouma sua veluntate fecit et in medid qui segnionis ordinanit
in prius nan suam dum soluta fuentcarius ab engrastule in manib- guildamit altissum sin conditoix dem- voluit et ordinant vr debita sua onnasmista et seresta de quiba *astidit
aut et legertue potenint pbari sua ind- expen- suap exeqap ante dia p-soludnus nestituditmi * emendenc- integralic et iplete Item leganit pro *umasaris suo in ecclia stit*
inn pcta ppectui facien seu flerenob ante p-suos semel dandus * soluendes pro media pre Ynnesesto * pro alia medietas ipi occle leganit duo arnoldo poro vun solemni primi
semel dandit Item legavit Mecke sue filie naturali unum modum siliginis mensure Traiectensis solvende eidem Mecke quo ad dies vite sue et non longius sub tali forma si eadem Mecka dece
deret prius quam Iucta et filia naturalis ipsius testatoris quod extunc d.. [dictis?!] modius siliginis annue pensionis devolvatur ad predictam Iuctam quo ad eius vitam dumtaxat et hoc modum
siliginis recipi voluit et assignavit de bonis suis de viniis que tenet et habet apud villam de Susschen et in eius confinio ita quod post decessum predictarum filiarum eadem bona sua libera erunt
penitus et absoluta a solutione antedicta. Residuum vere bonorum suorum dictorum de Susschen omnium videlicet terrarum suarum censuum et caponum quos ibidem possideret legavit in puram elemosinam iure heredita-
rio florentio Gerardo et Renero de Rosis fratribus et Lamberto de Boxberch consanguineus ipma testatoris equaliis int pos ibidem puppidenet legaint in pur elemosind qune hendricaam
pen- suaxexequay quae decens feri desideranit et p-ua debita sua quarp sidme ad octa ul decem aut Acip birundius didrapat se extendrceur ppaluant et expuide sarsanaur ex
hoc sine essse voluit et ordinavit testamentid seu flomd sud voluntate quod seu qua valeri volut June testameti seu altena omgwwz wtunw voluntas aut finale dissasitoris tali ptesta
toe phabita op si*inssa non valenant std*n leges valeant sn scm- crmoit*s sanpiones et stnan valeant HJune testamente veres obtinetur codiallur non obstante honisse alique June
solep-nitas sit obmissa Salna filu semp potestate pus- sun- testamentum sen vlcme sue volmctata augmeanes dummen declaran- banade et renotande qy et quotiens sibiplsuent
et visum fuit eppendire huig ante tesamen seu vloune voluntas endinidi inffueint bna ommj ** Arnoldo disnetibus Gerardus martulanj **** eccle Petrus annfaber Hennig
de Rosis filia naturalis Dm Renen de Rosie et Elisab(etha)de Noye testes ad hani becan aaa-l** rogan In tuig ** testiam ego Jehannes de Resalia Iunestira padua presentibus libens
sigillum menen **** duxi apponendum datum et actum Anno A natuntare d(o)m(ino) millesimo trecentesimo sexagesimosexto di(?)ura in sestu b(?) lute ewangelisti /. et fit sintur Item

(Hier vervolgt de tekst in het Nederlands. In het document staan twee puntjes voor de eerste regel)

**

Wijr Godert van den Rynarde ende Florens Weylden schepen te Triecht ghetughen als schepen dat voer ons comen syn als voer schepen Florens Gheraet ende Reynere gebruders
ende kender weren Gerats van den Roesen opte (onleesbaar) eyne syden ende Lambrecht die wonende is te Susschen ende rijheer van Boxberch van den andere syden sich des verdraeghen
ende uytghinghen van allen staet tebatte ende twest die gevallen was tusschen die vorscreven partien als van allen guden die hen ervallen waren noe dode Francken van Boixberch hons neve
en sich verbonden op eynen pandrien van vijftich alden stilden guet van gulde ende van gerechte gewichte ende op de quereel te verliesen half den here des tghericht were
ende half der partien te verliesen die dat segghen met en dede noch en hielde ende genslich des sich verbonde(n) ende wenden an heren Reyner van den Rose schepenen te Triecht te halden
en te voldoen dat hi segghen sal Inden name ons heren Ihsu Chisti Amen Segghe ick Reynere van den Roesen vorsreven In den eirsten dat Gheraet ende Reynere ghe
bruders vorscreven soelen hebben twe bonre lants onder hoen beyden dat te weten igelic eyn bonre te kiesen ende die leste die onder Twelf bonre gelegen syn die Franken
van Boixberch woren ghelege inden gemlte van Susschen Item voert soe soelen Lambracht ende Florens voerscreven Gherarde ende Reyner gebruderen voerscreven bewisen en gheven tweee bonre
lants van den zeven bonren lants die doer bliven bonen die voerscreven syn wer dat Florens ende Lambrecht willen soelen of geringen sal Item voert soe sal Gheraet Lambrechts bruderen
vorscreven hebben eyn bonre lants van de achten bonre die daer bliven boven die hier boven gescreven sijn willich bonre sijn sal nyet vande versten nyet vande dilsten nae seckinge
der reyngenoten In alsucken maniren went dat zake dat Gheraet Lambrechts bruder vorscreven sich met den bonre lants nyet geringen en wolde laten ende dingen wilde omme men
te hebben So soelen Florens ende Lambrecht vorscreven dat bonre lants behalden ende sich te erweren ane te spreken die hon Gheraet doen mach of yman van sijne reghen ende me dat ane
spreke ende bonre lants so en sal Gheraet vanden Roesen noch Reynere sijn bruder nyet met te doen hebben Item al dat ander lant als vanden twelven boven vorscreven sonder
dat hier bove geneumt ende gescreven is dat soelen Florens en ende Lambrecht gelyc deilen onder hon beyden Item allen die leyse en laprine die gelegen sijn of behorende syn tot
den hove van Susschen gelike als ander vader ende anderminder des jongen Franken van Boixberch die hebbende ende besittende warten vyrgescheyden den hoef deen Lambrecht
vorscreven tyeghen Franken ercreich soelen Florens ende Lambrecht gelyc deylen Item soe soelen Frans ende Lambrecht vorscreven bewisen ende gheven Gherarde ende Riynere gebruderen
vorscreven eyne marcke gels dat is te weten igelic ein hon twee sullen (onleesbaar) van teypen die sy ercregen tyegen Franken gelegen te Tirecht ende doen sy Schepen brief af hebben
willige marck gels nyet en sal syn vanden besten teypen noch vanden dilsten Item soe soelen naturlick dochtere franken van Boxberch des Jonghen hebben ende besieken twee ende
vertig groet Ruden lants in willige sy ghegut sijn voer den hoef der heren van Sinte mertyn van Lucke ende willige gelegen syn inde gevelte van Embeyms met alsulker
verwerde weirt dat zake dat eyn vanden vorscreven kinderen afluuch werde souden werlike gebort te laeten dat dan sijn deil vanden lande vallen ende toecomen salde op dat daer
te lenen bleve were dat zake dat dat die kender beyde vorscreven afluuch werden souden werkelike geboert van horen lynen te laeten dat dan soelen die Acht ende vertich ruden lants
vallen ende toekekende alleyne Florens ende Lambrecht vorscreven ende honnen gerechten gerven ende nyman anders ende omme heden wille der schepen vorscreven en die seggen te halden ende te
voldoen alse hier boven gescreven is Soe hebbe ick Reynere van den Rosen als seggen ende man mijnen purperen segel ane desen brief ghehangen Bide wir Schepen vorscreven want dese
zaken voer ons gesciet sijn als voer Schepen ende omme heden wille beyde der partien vorscreven Soe hebben wij onze sighelen ane desen openen brief ghehanghen In ghetugenisse der
waerheyt Ghegeven ende gescreven Int Jaer ons heren doe men screeff dusent drehindert Sesundesestich des Saterdages voer onser vrouwen dach purificator Bij gelicke partie
heer dis eynen geliken brief. Daromme sulc sigillo mea perpecto(?) Anno Anates domini nillesimo Quadringeti suno Tertio agensi sancte h marij die decima quinta.

*

B

Charter met de regeling van de rechten van het goed te Zussen
door Johan Marres op 6 juli 1403 (1)

Van het legaat van Lambert van Boxberch, wapendrager
waarvan hierboven sprake is met een last van VI (...) mud rogge in Sichen

Charter van aankoop van het goed van Boxberch in Zussen door Hennen Morees in 1403, voorblad

          Ex legato La(mber)ti de Boxberch armigeri

Hec supra loquitur de quinque (....) modiis siliginus in Sichen

Charter van aankoop van het goed van Boxberch in Zussen door Hennen Morees in 1403, voorblad

*

Wij scoutet ende schepenen van Synter Voes hoef van Trecht

gheleeghen te Sechghen te weeten scoutet Johan Bolle van

Lauffelt ende schepen · Arnout van Stas van Boelre Henric

Hezen van Boelre. Adam Mathijs soen van Boelre Willem

Culman van Susschen · Peter vander Cytzen ende Johan van

Trycht als schepene wer kynnen ende lyden dat voer ons

comen syn eerberghe lude ende bescheijden meijster Andries

Reijs ende meijster Arnout van Heenis als burghemeijster der

stadt van Tongren ende Lyebrecht pottart ende Wyllem Heyten

als momberen des hoefs van synte Jacobs gasthuijs van Tongheren

ende hebben daer bij gheweest ende aenghesijen Dat de heere

van Fee heet gheguet Hennen Morees van Susschen van alsullich goet

als Juffrouwe Lysbet voerscreven gheguet hadde van Vroedelinghen

te woerdaghe handende waer van Lambrechs weeghen van Box-

berch dat Joffrouwe Lysbet voerscreven gheguet hadde Johan van

Wassenberch ende Johan van Wassenberch voerssreven gheguet heet den

d heere van Fee. Item Daer nae hebben die voorscreven schepenen ende

scoutet ene middelinghe gemaect tusschen tussch die bur-

ghemeyster der stadt van Tongren met des gheheijte des ghemeij-

nen roets ende tusschen dei momberen van Synte Jacobs gasthuys

voerscreven met gheheyten bruyderen ende zusteren des hoefs vanden

gasthuijse te weeten dat sy aenghesien hebben dat dez hoeff qua

lic betaelt waert ende quaden onderpant hebben voer VI ajuden

roghen Tongren voer ix capuyn - ende ii andegroet · Alsoe dat dez

scoutet ende schepen voerscreven ende noch voele goeder lude hyer onder

gheccreven eynen middelinghe hebben ghemaect dat Hennen Morees

vorscreven den hoeff vanden gasthuse heet gheguet van eyn half bonre

Charter van aankoop van het goed de Boxberch in Zussen door Hennen Morees in 1403, blad 2

lants voer Synter Voes hoeff dat gheleghen es te Susschen

achter den hoeff van Boxberch aefgedeylt ende ghespleten van

xxviii roeden lants luttel meer oft men te eynen onderpande totten

onderpande die Lambrecht van van Boxberchhe te voerdaghen ghesat

hadde den hove vanden gasthuse voorscreven · Item nae beschreven

Item xxiiij roede lants gheleeghen op den berch van Sehghen ende

hoven van Sinte Voes hoeff reijnende aen die eyn syde aen heynrick

Hesen lant van Boelre ende op die ander sijde reijnende die heeren van

Synter Voes van Tricht ende ghelden Lodevyc Quernnian van Trijcht

vi vaet roghe trychs · Item xii roede lants ligghende inde hoeff van

Boxberch ende hoven van Synter Voes hoeff · Item Brentens hoefken dat

helt vii roeden ende hoeff voer Synter Voes hoeff · Item vii roeden lants

gheleghen in iii stucken op rozenberch ende hoven te Emboems

van Synte Remakels hoeff ende ghelegen te Tweenbbergen den Cees vande

Jore · Item ix rouden lants ligghen aen die hede ende hoven van Synter

Voes hoef ende ghelden ghezae vanden rosen van Trycht joerlix

xii vaten roghe Triechs metten vii roeden vors · Item xii roeden lants syn

gheleghen boven Peters vyvken niet verre vanden rosenberghe

ende hoven te emboems in Synte Remakels hoeff ende gheleghen te

Tweenbergen vanden Jore Cees - Item x roeden lans syn ghele-

ghen achter culmans hoeff ende houdende van Synter Voes hoeff ende

gheleen Nijs Servoes wijff · jaerlix vi vaet roghen treechs - Item

ii roeden hoeffs siet van Lysbeden hoeff van Kestel ende hoeff voerden

hoeff van Boxberch · Item vi andegroet ende xv capuyen te weeten

der Cees van Boxberch ende doer heet Goeswyn van Wezen

dat vierdedeel van de ceese · Item huys ende hoeff te Boxberchhe

ende dat ghielt Jueten joerlix xii v roghe triechs dit es dez

Charter van aankoop van het goed de Boxberch in Zussen door Hennen Moreesin 1403, blad 3

onderpant die Lambrecht van Boxbech vors te voerdaghen satte die

hove vanden gasthuse vorsscreven voer vi mud roghen mot* ende pachs

van Tongheren te Tongheren jaerlix te leveren in Synte Jacobs gast-

huse ix apuynen ende ii andergroet · Item van desen vorss vi mudden

roghen soe hebben wy die meijere vande stadt ende die momberen

des vorcreven hoefs met gheheyte bruyderen en zusteren quyt ghe

sconden Hennen Morees iiii vaten roghe Tonghers ende voerde hoeff

gheguet van Sintervose met alsulker voerweer de soe woc der

vorss Hennen Morees oft syn gherven die nae hem comen sueken

niet en betaelden den voorss hove vanden gasthuse · v - ajuden roghe

Tonghers te Synte Andriesmisse joerlix ix capuynen ende ii ande

groet te kersmisse op Synt Stevens daghe overedaghen tot onser

vrouwen liechemisse toe te betalen · Ende soe voor der voor creven Henen

Morees oft syn gherven die nae hem comen soelen niet voltacst

en hebben joerlix te onser vrouwen kerkemisse pacht ende cees

vorss - Soe heet de vorss Hennen Morees sich vervilvert ende

verbonden voer ons scoutet ende scepen voorscreven voer hoenne en voer

allen die ghene die nae hem coemen soelen dat dez hoeff vande

gasthuse vorss des andere dacche nae onser vrouwen lyechtmesse

eynen man senden sal met gheheyte der momberen aenden scoutet met

diee schepenen ende hennen Morees ende die nae hem comen soelen,

dach doen soelen bynnen xv daghen talinghe te bewysen van

pachte van acse vorscreven ende van coste die daer op ghedaen es ende soe

wor der vorscreven Hennen Morees oft die nae hem comen soelen cii custe

sijnde den vorss xv daghen erfheyn taelinghe bewysen van v mud

rogge Tongherens ix capuynen ende van ii andegroeten ende aen custe aen

scoutet ende scepen ghedoen ende aen den ghenen dien dat beraecht

heet vandes hoefs weghen soe woe daer aef enighe faute wese

soe maech der hoeff vanden gasthuse vorscreven syn hant slaen aen allen

Charter van aankoop van het goed de Boxberch in Zussen door Hennen Moreesin 1403, blad 4

Synen onderpant voer syn proper erve sonder yet meer daer op

te maneren oft sonder yet meer daer aff daecch te doende iii vat ho-

ve dat die guede gheteyghen syn ende dat heet der scoutet

vorsc der sapen vorss ghelacht · Item daer allen dese vorss

voerweerden ende condicien ghemaect woerden daer word by

tot den vorcreven scoutet ende scepen · eersame ende bescheyden lude

der heere van see her Vranck van Berghe ende Reijner vanden Rose

van Rosen van Trecht dese die met hen gheschiede te Tongeren

in vrouwen huyghen huys gheneecthen inde maert inde Loctel

Inden Jaer M-iiijc-ende iij des sesde dacche van hoijmont

¥ Item J Signat. Wilh. de Crusen notaris ¥

(Hier op zijn kop waarschijnlijk loon van de klerk)

Sussen
van Capuijnen
num dreij

Samenvatting

Op 6 juli 1403 verwerft Johan Marres (Hennen Morees) het goed Boxberch uit handen van Egidius de Fiez, cantor van de O.L. Vrouwekerk te Tongeren. Dit goed was eerst in bezit geweest van Lambrecht van Boxberch, armiger (man van de wapenen, schildknaap), en waarschijnlijk door erfenis overgegaan naar domicella (joffer of jonkvrouwe) Elisabeth van Vrolingen, zuster van het gasthuis. Het was vervolgens door haar verkocht aan Johannes van Wassenberg en door hem aan de heer de Fiez, die het op zijn beurt overdeed aan Johan Marres. De heer de Fiez had op 15 februari een afschrift getoond van het testament van Franco Boixberch, de dato 18 oktober 1366.
Op dit goed rustte een erfpacht c.q. erfcijns aan het St-Jacobusgasthuis. De goederen die bij de hof hoorden worden als onderpand voor deze cijns gesteld en daarom beschreven.

Het land en de gebouwen met hun cijns die bij de hof behoorden waren:

Halve bunder

afgesplitst van 28 roeden land te Zussen achter de hof.

24 roeden

op de berg van Sichen onder de Sint Servaes hof, tussen land van Heynrick Hesen van Bolre en de Heren van Sint Servaes van Maastricht en belast aan Lodewijc Querimian van Maastricht met 6 vaten rogge.

12 roeden

land van de hof onder de hof van St Servaes

7 roeden

Brentes hofje onder Sint Servaes Hof.

7 roeden

land in drie stukken op de Rozenberg onder de hof van Emboems (Eben) in St Remacles hof en met de jaarlijkse cijns van Tweebergen.

9 roeden

aan de Hede onder de hof van St Servaes belast aan Gherae van de Rosen van Maastricht jaarlijks 12 vaten rogge met de vorige 7 roeden.

12 roeden

land boven Peters Vyvken niet ver van de Rozenberg onder de hof van Eben in St Remacles Hof belast met de jaarlijkse cijn van Tweebergen.

10 roeden

land achter de hof van Culmans onder de Hof van St Servaes en belast aan de vrouw van Nijs Servaes jaarlijks 6 vaten roggen.

2 roeden

hoeffs liet van Lysbeden hoeff van Kestel ende hoeff voerden hoeff van Boxberch.

Hierbij behoorde nog de volgende lasten: 6 andegroet en 15 kapoenen te weeten de cijns van Boxberch waarvan Goeswyn van Weren een kwart heeft.
Huys en hof van Boxberch belast met jaarliks met 7 vat roghe.

Behalve de hof zijn dit een halver bunde en 76 roeden land en een tweede hofje van 7 groot roeden. Dit is gelijk aan het onderpand dat Lambrecht van Boxberg eerder aan het Gasthuis heeft gesteld voor 6 vaten rogge jaalijks.

Nota Bene

Dit zijn scans van een van de twee eigentijds gemaakte afschriften van het charter dat is opgesteld voor de schepenbank van Sint Servaes te Sichen. Het oorspronkelijke charter is verloren geraakt. De afschriften bevinden zich in het archief van het Sint Elisabeths Gasthuis van Tongeren dat berust in Stadsarchief van de stad Tongeren in België.

*

Tot het jaar 1420 zijn er geen aantekeningnen over Boxberch. Vanaf 1420 gaat een Jan Mees jaarlijks cijns afdragen. In 1455 is dat Jan Mees wijf. In 1475 weer een Jan Mees en vanaf 1495 relicta Johannes Mees.

Er is geen charter gevonden van de overdracht aan Jan Mees, terwijl de cijns-overdrachten hier wel onveranderlijk continueren. Dit duidt er op dat de overdracht in familiekring plaats vond. Jan Mees moet een zoon of een schoonzoon van Johan Marres geweest zijn. Niet alleen de schrijfwijze van familienamen verandert in deze tijd sterk, de namen zelf doen dat ook nog.

In 1500 betaalt een Johan Tertres de cijns.

Enige maanden voor de overdracht liet Gilles de Fiez zijn eigendomsrechten nog eens vastleggen voor de schepenen van Maastricht zie: Charter de Fiez 15 febrari 1403 (1)

*

C

Charter bevestigend de vrijhandel in Brabant
voor Matthijs, Jan en Reyner Marres, gebroeders, de dato 8 augustus 1526

Koopmansechtpaar in Lübeck omstreeks 1530.   Foto: Burgkloster zu Lübeck, Deutschland

Koopmansechtpaar in Lübeck
omstreeks 1530

Dit charter is uitgegeven door de Hof van Lenculen, de schepenbank van de Vroenhof van Maastricht en uitgereikt aan de gebroeders Matthijs, Jan en Reyner Marres van Heukelom. Het bevestigt hun recht op onbelaste vrijhandel in het Hertogdom Brabant.

Als gezeten kooplieden, die als burgers van de stad Maastricht onderdanen waren van de hertog van Brabant, zijn zij vrijgesteld van het betalen van belastingen, tollen en cijnsen in het gehele hertofdom.

Dit document dat voor de broeders Marres zeer belangrijk geweest zal zijn, is na hun overlijden bewaard gebleven. Het bevindt zich thans in het Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht. Hun naam wordt hier nog geschreven als Marees.

Een van de drie broers die in het charter wordt genoemd is Reyner Marres. Hij had vier zonen. Een van hen, Matthijs, is de stamvader van de Maastrichtse familie Marres, uit een jongere zoon, Reyner, ontstond de familie Mares. (2)

Het charter

charter van de schepenbank De Vroenhof te Maastricht, dat aan de gebroeders Reyner, Jan en Matthijs Marres van Heukelom recht geeft op vrijstelling van tol en belasting in het hertogdom Brabant, uitgegeven op 8 augustus 1526

De oorspronkelijke tekst

Wier scoutet ende scepenen shoofs van lenculen geheiten vroenhoff toebehoerende onssen heer den keyser als hartoech van brabant met namen claes daems scoutet johan van eynatten claes daems voerss arnt van bunde herman van overbunde frans scaert jan clut ende arnt theus scepenen doen cont ende certificeeren allen amptluyden richteren scoutitten scepenen burgemeesteren rentmeesteren tolleneren ondersaten ende allen anderen geseten onder eynigen van den landen ons voerss genedigen heeren dien dat aengaen mach dat deese navolgen personen met namen thys marees jan marees ende reyner marees van hoekelom alle ondersaten vanden voerss vroenhoff onder onss voerss genedigen heer geseten geguet ende geerft ende syn coupluyde van veele diverse comenscapen ouch in diversen landen hanterende ende honne comenscapen doende ende om dan franck ende vry te wandelen inden landen van onss genedigen heer soe begeeren wyr scoutet ende scepenen ons voerss genedichsten heeren aen allen heeren ende vorsten ende vort aen allen iusticieeren amptluyden gerichten tolleneren dat sy die voerss persoenen als ondersaten des hartoechdoms van brabant met honnen comenscapen laten vry wandelen keeren passeeren ende verkeeren te water ende te lande by daege ende ouch by nacht los ende vry sonder eynigen tolle oft ongelt vanden selven te nemen in eyniger manieren volgende der vriheit die dat lant van brabant ende ondersaten desselven lants daer van hebben ende gebruyken ende gebruyct hebben over voel jaeren op dat den selven onssen ondersaten egeene noode en sy dat voirder te claegen ten onderhouden vander voerss vriheit daer van dat sy in vrederlyker possessien ende gebruyck syn geweest ende noch huyden by daege syn soe wyr verstaen in orconden der waerheyt soe hebben wyr scoutet ende scepenen voerss inden meesten getaele van ons ende voer die andere onsse siegelen hyr onder aen gehangen gegheven int jaer ons heeren duysent vyffhondert seesendetwintich den achden tach van augusto

Hertaalde tekst

Wij schout en schepenen van de hof van Lenculen, genaamd De Vroenhof, toebehorend aan onze heer de Keiser als Hertog van Brabant, met name Claes Daems, schout, Johan van Eynatten, Claes Daems voornoemd, Arnt van Bunde, Herman van Overbunde, Frans Scaert, Jan Clut en Arnt Theus, schepenen, maken bekend en stellen vast voor alle ambtenaren, rechters, schouten, schepenen, burgemeesters, rentmeesters, tollenaars, bewoners en allen die gevestigd zijn in een van de landen van onze voornoemde genadige heer, aan wie dat mag aangaan, dat deze navolgende personen met name Thijs Marres, Jan Marres en Reijner Marres van Heukelom, allen ingezetenen van de voornoemde Vroenhof onder onze voornoemde genadige heer, gezeten, gegoed en geërfd zijn en kooplieden in velerlei handelswaar en ook in verschillende landen hun handel drijven en doen, en om dan frank en vrij te reizen in de landen van onze genadige heer, zo verlangen wij, schout en schepenen van onze genadige heer, van alle heren en vorsten en voorts van alle justiciële- en belastingambtenaren, dat zij de hierboven genoemde personen als onderdanen van het hertogdom Brabant met hun koopwaren geheel vrij laten reizen, gaan, staan en verblijven te water en te land, bij dag en bij nacht zonder betaling van enige tol, belasting of accijns van hun te innen op welke wijze dan ook, volgens de vrijheid die het land van Brabant en haar onderdanen daarvan hebben en gehad hebben zoals dat sinds jaar en dag gebruikelijk is en datzelfde voor onze ingezetenen en dat zij niet eerst moeten klagen om de vrijheid te krijgen die zij altijd al gewoon zijn te hebben en gebruikt hebben en nog steeds gebruiken, zoals wij lezen in eerdere oorkonden. Zo hebben wij schout en schepenen voornoemd met hoge opkomst aanwezig onze zegels en die van de overigen, hier onder aangehangen. Gegeven in het jaar vijftien honderd zes en twintig de achtste augustus.


HOME

MIDDELEEUWEN

CONTACT