Zegel Pau Marres, 1701

MARRES

BRONNEN - LITERATUUR - VERANTWOORDING

Familiegeschiedenis Marres

*

Michael MaresZegel Pau Marres, 1762

MARES

Literatuur betreffende het geslacht Marres:

Marres, Nederland's Patriciaat 47 (1961) en 76 (1992), genealogie Nederlandse tak.

E.C.W.L. Marres, Marres, De Nederlandsche Leeuw 107 (1990) 116-147, Middeleeuwen en zijtakken.

Dr. R. Philips, Mastreechs Aajt, geschiedenis van de Maastrichtse brouwers en hun bier, Maastricht 1982.

Dr. R. Philips, Limburgse brouwerijen en bierdrinkers, Maastricht 1999.

Dr. R. Philips, Een greep uit de Stadsgeschiedenis van Maastricht, de Oorsprong van ons huidige kantoorgebouw (O.L.Vr.plein 4-5), Jaarboek Sociaal Historisch Centrum van Limburg 7 (1962) 8-39.

P.G.H. Satijn e.a., Van brouwershuis tot bouwershuis, gedenkschrift ter gelegenheid van de ingebruikname van de panden Capucijnenstraat 98-102 door de Limburgse Akademie voor Bouwkunst (Maastricht 1971).
Sinds 1998 is in dit gebouw het Cultuurcentrum Marres, centrum voor actuele beeldende kunst in gevestigd.

Levensberichten Marres in: Nieuw Nederl. Biogr. Woorden­boek, 4, (Leiden 1918).

C.E.G. ten Houte de Lange, Nederlands's Wapenboek, 1 144-145, ('s-Gravenhage 1998).

Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden, uitgever Koninklijk Nederlandsch genootschap voor geslacht- en wapenkunde, 's-Gravenhage 2001.

Kwartierstatenboek Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, 2 86 ('s-Gravenhage 1983).

A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (Nijmegen 1953).

K. Cools o.s.r., Vier broers Kruisheren Marres van Maastricht in de 18e eeuw, Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kruisheren, jg. 42, 1984, p. 125-127.

P.A.M. Geurts, De historische romans over Maastricht van Pauline Plantenberg-Marres

C.P.F. Andreas, Pro Infantibus en Crèche Juliana, pioniers in de strijd tegen kindersterfte,

Beide in Bonne et Servante, Uit de Geschiedenis van de Maas­trichtse Vrouw, Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht, 1986.

Frank Vossen, Collasberg of Marresberg, Mededelingen Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK). 8, 1985.

Nederlands Patriciaat.
Nederlandse Leeuw


Geraadpleegde archieven en Instellingen

Nederland

Nationaal archief te 's-Gravenhage.

Rijksarchieven in de provincies te 's-Gravenhage, Arnhem, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Utrecht, Zwolle.

Stads- en Gemeentearchieven van Amsterdam, Breda, Dordrecht, 's-Gravenhage, Gorinchem, Haarlem, Heerlen, Helmond, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Utrecht, Veghel, Venlo, Zaanstad.

Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

Hoge Raad van Adel, te 's-Gravenhage.

Kanselarij der Nederlandse Orden,te 's-Gravenhage.

Historisch Centrum Limburg (HCL) te Maastricht.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) te Amsterdam.

Nederlande Genealogische Vereniging (NGV) te Naarden,

Genealogisch Bureau Delhougne te Roermond.

België

Nationaal archief te Brussel.

Rijksarchieven in de provincies te Brussel, Gent, Hasselt, Luik.

Stads- en Gemeentearchieven te Brugge, Hasselt, Luik, Maaseik en Tongeren.

Kon. Museum en archief v.h. Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel.

Duitsland

Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kultuurbesitz te Berlijn.

Stadtarchiv van Aachen, van Emden en van Ingolstadt.

Evang. Centr. Archiv te Berlijn.

Schloss Brül te Keulen.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme - Forschung und Vermittlung.

Frankrijk

Gemeentearchief van Beziers.

Oostenrijk

Oesterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, te Wenen

Italië

Archivio Storico del commune di Mantova,

Archivio di stato di Mantova, beide te Mantua.

Spanje

Archivo Historico Nacional.

Bibloteca Nacional, beide te Madrid.

Geraadpleegde genealogische litteratuur

Genealogische Periodieken

Nederland's Adelsboek.

Nederland's Patriciaat.

De Nederlandse Leeuw.

De Nederlandsche heraut.

De Wapenheraut.

De Navorscher.

Heraldieke Bibliotheek.

Genealogische en Heraldische Bladen.

Taxandria.

Algemeen Nederlandsch Familieblad.

Ons Voorgeslacht.

De Limburgse Leeuw.

De Brabantse Leeuw.

Limb. Tijdschr. voor Genealogie.

Marutgen, familieblad 40 jaargangen tot op heden.

L'État présent de la Noblesse du Royaume de Belgique.

Le Parchemin, Bull. Assoc. Généal et Hérald. Belgique.

L'Intermédiaire des Généalogistes.

Genealogisch Handbuch des Adels, Adelige Häuser.

Annales de la Société Historique et Archéologique à Maestricht, 1854-1855.

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht, 1864-heden.

Studies Sociaal-Economische Geschiedenis v. Limburg, jaarboek Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, deel VII, Maastricht 1962.

M.Th.L.W. Boersma, De familie Dolmans in Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, jaarboek 1997, 141-157.

Wolderse Mo(nu)menten, onder redactie van Wil Lem.

Zeitschrift der Aachense Geschichtverein.

Human Biology, The International Journal of Population Genetics and Anthropology.

Anthroponymica - Onomastica Neerlandica.

Standaardwerken

Abraham Ferwerda, Nederlandsch Geslacht-, stam- en wapenboek, Amsterdam 1785.

Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, twee delen, Assen 1972-1974.

Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria, deel 1 800-1288; deel 2 1288-±1500, Assen 1982.

Dr. J. Baerten, Het graafschap Loon (11e - 14e eeuw), Assen 1969.

Dr. J. Belonje, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de kerken der provincie Limburg en Belgische en Duitse grensgebieden, Maastricht 1961.

Dr. P. Blok, De Franken in Nederland, Bussum 1974.

Dr. P.C. Boeren, De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen, Maastricht 1938.

Herman Clerinx, Een Paleis voor de Doden - Over Hunebedden, Dolmens en Menhirs, Amsterdam 2017.

Emile Boulet et René Wattiez, Sceaux armoriés de Hesbaye, 1986.

Barry Cunliffe, The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe, Oxfort 2001.

Barry Cunliffe, By steppe, Desert, and Acean, The birth of Eurasia, Oxfort 2014.

Barry Cunliffe, Europe between the Oceans 9000 BC - AD 1000.

Dr. A.W. Dek, Genealogische tabellen bij de Geschiedenis der Nederlanden (2).

Dr. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, hun geschiedenis en hun portretten, de Heijnen-maagschap 1400-1800, twee delen, 2008.

Dr. J. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, Haarlem 1903-1905.

Europäische Stammtafeln.

J.P. Gramme, Recueil Héraldique des Bourguemestres de Liège, Luik 1720.

F. Goole en P. Severijns, Limburgse families en hun wapen, Hasselt - Tongeren, 1978.

Jacques de Hemricourt, Miroir des Nobles de Hesbaye 1102-1398, de Salbray, Bruxelles 1673.

Boekenplank met oude medische en genealogische literatuur

Boekenkast met klassieke genealogische en medische literatuur

L. de Herckenrode, Collection des Tombes et Epithaphes dans le Pays de Hesbaye, Gand, 1845.

Leendert P. Louwe Kooijmans e.a., Nederland in de Prehistorie, Amsterdam, 2005.

Leendert P. Louwe Kooijmans, Onze vroegste voorouders, De geschiedenis van Nederland in de steentijd, van het begin tot 3000 vC, Amsterdam, 2017.

Robert Nouwen, Tongeren en het land van de Tungri (31 v.chr.-284 n.chr., De titel is wat bescheiden, paragraaf 9.7 beschijft in het kort de late keizertijd (284-476 n.chr.)

David Reich, Who we are and How we got here - Ancient DNA and the New Science of the Human Past, New York 2018.

Adam Rutherford, A Brief History of Everyone Who Ever Lived - The Story in Our Genes, London 2016.

E. Stein, Histoire du Bas-Empire, de l'état Romain à l'Etat Byzantin (284-476), Amsterdam 1968 (Franse bewerking door Jean-Remy Palanque van Geschichte des Spätrömischen Reiches, vom römischen zum byzantinischen Staate (284-476), 1928.

The Encyclopedia of Global Human Migration, Immanuel Ness, Wiley-Blackwell, 1913.

A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, drie delen, Groningen 1888-1890.

Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, met tabellen, Arnhem 1962.

Overige Geraadpleegde Werken

De Nederlandse Monumenten voor Geschiedenis en Kunst, Staatsdrukkerij, De Monumenten in de gemeente Maastricht; De provincie Limburg respect. Zuid-Limburg, door (M.C.E.) W. Marres en J.J.F.W. van Agt, Arnhem 1926-1972.

H. Ammann, Maastricht in der mittelalteriche Wirt­shaft, Mélanges F. Rousseau, Bruxelles, 1958.

Agustí Alemany, Sources on the Alans - A Critical Compilation - Handbook of Oriental Studies, section eight - Central Asia, Brill Leiden-Boston Kóln 2000.

Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, Tome XXX, 2010, Le Néolitique ancien de Belgique.

L. Augustus, Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkerijders, Het ontstaan van een waandenkbeeld, PSHAL 127 (1991).

Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium utriusque imperii occidentis orientisque, circa 430, Bibliotheca Augustana, Fachhochschule Augsburg, Deutschland.

Marcellinus Ammianus, (± 330 - 400), Res Gestae (in de vertaling van Aart Blom).

Anonymi Valesiani. I, 4e eeuw, Latijnse tekst en een Engelse vertaling van de Loeb Classical Library.

Bernard S. Bachrach, A History of the Alans in the West, Minneapolis 1973
Bernard S. Bachrach, Merovingian Military Organisation 481-751, Minneapolis, 1972.

Henry Baillien, Tongeren van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad, 1997.

Tilmann Bechert en Willem J.H.Willems, Die römische Reichsgrenze zwischen der Mosel bis zur Nordseeküste, Stuttgart 1995.

De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Zuid-Limburg

(M.C.E.) W. Marres en J.J.F.W. van Agt
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst
in Maastricht en Zuid-Limburg.

Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road, Princeton University Press, Oxfort, U.K., 2009.

Benjamin Bell, Samenstel van Heelkunde, Bevoorderaars van de Nederduitsche uitgave, Amsterdam en Utrecht 1795

W.J.J.C. Bijleveld, Over de geslachten behandeld in het Nederland's Adelsboek, 's-Gravenhage 1949.

J.H.F. Bloemers, Meer dan 130 jaren oudheidkundig onderzoek in het Stokstraatgebied te Maastricht, Een renovatieproces in historisch perspectief, uitgave Gemeente Maastricht, 1973.

Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker, Nederland in twaalf moorden, Niets zo veranderlijk als onze identiteit, Amsterdam/ Antwerpen 2008.

L. van Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 1928, 2 delen, Weltevreden 1930.

C. van Bree, Historische Grammatica van het Nederlands, Dordrecht 1987.

Pierre Brant, From Cyrus to Alexander, A History of the Persian Empire, translated by Peter T. Daniels, Winona Lake Indiana, Eisenbrauns, 2002.

David Braund, Georgia in Antiquity, a History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC - AD 662, Oxford 1994.

R. Brezinsky & M. Mielczarek, The Sarmatians 666 BC - AD 450, Oxfort, UK /New York, USA, 2002.

Mr. dr. V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Langen, De hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren voor de eerste kamer der Staten Generaal, 2004.

Kinship and Y-Chromosome Analysis of 7th Century Human Remains: Novel DNA Extraction and Typing Procedure for Ancient Material, Daniel Vanek, Lenka Saskova, Forensic DNA Service, Prague, Czech Republic and Hubert Koch, Bavarian State Department of Monuments and Sights, Regensburg, Germany. Croat Med J. 2009 June; 50 (3): 286-295.

Jean-Jacques Cassiman, Peter Raeymaekers, Missie DNA, Over Verwantschap en Vreemdgaan, Mysteries en Misdaad, Evolutie en Gezondheid, Davidsfonds/Leuven, 2009.

Chang, Hua'an,常華安, The Eastward Migration of Sauromatians, 敕勒人的東遷:中國歷史最大疑案, Taipei China, 2013.

K. Cools o.s.r., Vier broers Kruisheren Marres van Maastricht in de 18e eeuw, Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kruisheren, jg. 42, 1984.

Baron L. de Crassier, Quelques Caractéristiques de L'Héraldique Liégeoise, 1909. Luikse heraldiek.

G.E.M. de Ste. Croix, The class struggle in the Ancient Greek world: from the Archaic Age to the Arab conquests, London 1981.

Marco Daane, Bier in Nederland, een biografie, 2016

Ahmad Hasan Dani, History of Pakistan, Lahore, 2008.

Frans Debrabandere, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Brussel 1993.

Decimus Magnus Ausonius, 310-393, Mosella.

Richard Dawkins, The God Delusion, 2006 (Ned. vert.) Hans E. Van Riemsdijk, God als Misvatting.

Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours, par Malou Haine et Nicolas Meeùs, Pierre Madaga éditeur 2009.

Marjolein van Dekken, Brouwen, branden & bedienen, Productie en verkoop van drank door vrouwen in de Noordelijke Nederlanden, circa 1500-1800, Amsterdam 2110.

P. Doppler, Schepenbrieven van het Kapittel van St. Servaes te Maastricht, P.S.H.A.L., tôme XXXXI, 1905.

Drinkwater, John and Elton, Hugh, Fifth-Century Gaul, a Crisis of Identity?, Cambridge 1992.

M.A. van der Eerden-Vonk e.a., Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428, 's-Gravenhage/1992.

Elton, Hugh, Frontiers of the Roman Empire, Bloomington, 1996.

De Encyclopedie 'Het Historische Orgel in Nederland', 13 delen, 1479-1901, Wormer 1997-2009.

Edith Ennen, Walter Janssen, Deutsche Agrargeschichte vom Neolithikum bis zur Schwelle des Industriezeitalters, 1979.

Ingrid M.H. Evers, Drie vergeten Maastrichtse schilders, François Hermans (1745-1804), Louis Hermans (1750-1834), Guillaume Henri Franquinet (1784-1854), PSHAL, 129, 1993.

Flavius Josephus (Josef ben Matthithyahoe), De bello iudaico en Antiquitates Judaicae, Rome 1e eeuw.

M.van Dekken, Brouwen, branden & bedienen

Gesta Abbatum Trudonensium, vertaald door Dr. E. Lavigne onder de titel, Kroniek van de Abdij van Sint Tuiden, Assen/Maastricht 1986.

J.H.J. Geurts, Onsser stadt in sulken gedranghe, Maastricht tussen Brabant en het Rijk 1500-1550, Nijmegen 1993.

Jac. H.J. Geurts, Vergeefse Vervalsingen: Een Bureaucratie in de Fout. Maastricht tussen Brussel en Spiers 1495-1548, in Bureaucraten Betrapt, serie Cultuurhistorische Beschouwingen 2, Amersfoort 2001.

ex-libris H.A.M.J. Marres

Ex-libris H.A.M. Marres
Ontwerp omstreeks 1935 door Charles Eyck (1897-1983)

Th.J.A. Geurten, 125 jaren Tielens papier 1838-1963, Meerssen 1965.

Jacques Giele, De arbeidsenqête van 1887, Een kwaad leven, deel 2, Maastricht.

Jan Gielkens, Was ik maar weer in Bommel - Karl Markx en zijn verwanten - Een familiegeschiedenis in documenten, 1999.

Walter Goffart, Barbarian Tides, The Migration Age and the later Roman Empire, Philadephia 2006.

Grant, Michael, The Army of the Caesars, New York, 1974.

Harald Haarman, Lexikon der unter­gegangenen Völker. Müchen 2005, Alanen.

Dr. J.A.K. Haas, De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662, Assen 1978.

Guy Halsall, Barbarian Migrations and the Roman West, Cambridge 2007.

Hans Wilhelm Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in vorislamischer Zeit, Darmstadt 1983.

Hérodote, 4 siècles. a.c., Histoires, établi et traduit par Ph.-E Legrand, Paris 1949. Hierin dus ook de originele Griekse tekst.

Herodotos, Historiën, 4e eeuw v.c., vertaling Onno Damsté, Haarlem 1978.

M.G.M.A. van Heyst, Album promotorum Limburgensium 1600-1980, Maastricht 1982.

Dr. J.C.G.M. Jansen, Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800, Assen 1979.

Dr. E. Jaspar, Kint geer eur eige stad, De historie van Mestreech, 1936.

F.J.W. van Kan, Sleutels tot de Macht, De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420. Hilversum 1988.

E.M.F. Koch, De kloosterpoort als sluitpost ? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijke en convent, 1200-1600, Leeuwarden/Mechelen, 1994.

J.G.J. Koreman, Aspecten van de lakennijverheid en- handel, in hoofdzaak gedurende de late middeleeuwen, in Miscellania Tjaiectensiana, Maastricht, 1962.

Vladimir Kouznetsov, Iaroslav Lebedynsky, Les Alains, Cavaliers des steppes, seigneurs du Caucase Ie-XVe siècle apr. J.-C., Paris 2005.

Iaroslav Lebedynsky, Les Sarmates, Amazones et Lanciers cuirassés entre Oural et Danube, VIIe siècle av. JC - VIe siècle apr. JC, Paris 2002.

Iaroslav Lebedynsky, Sarmates et Alains face à Rome, Ie - Ve siècles, Illustoria, Clermont-Ferrand, 2010.

K. Lemmens, Rekenmunt en courant geld, in Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1998.

Jona Lendering & Arjen Bosman, De rand van het Rijk, De Romeinen en de Lage Landen, Amsterdam 2010.

A. Lengyel, G.T.B. Radan, The Archaeology of Roman Pannonia, Budapest, 1980.

Jef Leunissen, Van Wilre tot Wolder, Uit het verleden van het hoofddorp van de voormalige Vroenhof.

Lexikon früher Kulturen, Bibliografisch Institut Leipzig 1984, band 1, Alanen.

Jan van Lieshout, Het Hannibalspiel, Het sinistere spel tijdens de tweede wereldoorlog van de contra­spionage­dienst der Kriegsmarine, dat leidde tot de ondergang van een Nederlands-Bergische verzets­drieëenheid, Bussum 1980.

Jean-Philippe Chevalier de Limbourg, Armoriaux Liégeois, Liège 1934.

Dr. C.A.A. Linssen, Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen, Assen/Maastricht 1985.

C. Scott Littleton, Linda A. Garland, From Scythia to Camelot. New York-London 1994.

M. Lodewijckx, De Aanvang van het neolithicum ca. 9.000 - 4.700 v.C., in J. Capenberghs (ed.), Gisteren voorbij. Een archeologische kijk op de geschiedenis van de oudste tijden, Leuven - Apeldoorn, 1991.

Jens Lüning, Albrecht Jockenhhövel, Helmut Bender, Tortsen Capelle, Deutsche Agrargeschichte Vor- und Frühgeschichte, 1996.

Lupack, Alan, The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend, 2005.

A. J. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, proefschrift, Tilburg 1959.

Jean Manco, Ancestral Journeys - The peopling of Europe from the first venturers to the Vikings, London 2013.

Jean Manco, Ancestral Journeys - Blood of the Celts, London 2015.

P.H. Marres, De Iustitia secundum doctrinam Theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero Neerlandici, Ruremundae 1888. (Boek over moraaltheologie, maar praktisch gezien een Latijns commentaar op het toenmalig Burgerlijk Wetboek in Nederland)

Linda L. MccCabe and Edward R.B. MccCabe, DNA Promise and Peril, University of California Press 2008.

Marcel Mazoyer and Laurence Roudart, A History of world agriculture from the neolithic to the current crisis, New York 2006, english translation of 'Histoire des agricultures du monde'.

Jianjun Mei, Early metallurgy in China: some Challenging issues in current studies, in: Metallurgy and Civilisation, Eurasia ans Beyond, London 2009.

Merrills, A. H, Pohl, Vandals, Romans and Berbers: New Perspectives on Late Antique North Africa, 2004.

Arnout Mertens, Loons, Diets, Luiks, Hasselt en de volksvertegenwoordiging in het Land van Loon en het Prinsbisdom Luik (1477-1538), Maastricht 2000.

Dr. P.Th.R. Mestrom, Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850, Leeuwarden/Mechelen 1997.

S. Minis, Gebeiteld en Verguld, Gevelstenen in Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1991.

Simon Moors & Joseph Moers De familie Moors / Moers, Geschiedenis en genealogie, Pellenberg (B.) 2016.

W.A.J. Munier, Het simultaneum in de landen van Overmaas, een uniek instituut in de Nederlandse Kerkgeschiedenis (1632-1878), Leeuwarden 1998.

Nereus 1885-1985, een eeuw toproeien, Amsterdam 1985.

Dr. P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden, Assen 1972.

Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, 1887, vertaling Thomas Graftdijk, 1980.

P.H. Marres, De Iustitia, 1879

  P.H. Marres, De Iustitia

Nibelungenlied, Een middeleeuws epos over liefde en wraak, uit het Middelduits vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal, uitg. Boom, Groningen/Amsterdam 2013.

April Nowell, Growing up in the Ice Age, Fossil and Archaeological Evidence of the Lived lives of Plio-Pleistocene Children, Oxfort 2021,

Steve Olson, Mapping Human History - Discovering the Past Through Our Genes, Boston & New York 2002 (Gelezen in de Duitse vertaling van Ulricke Bischoff, Herkunft und Geschichte des Menschen - Was die Gene über unsere Vergangenheit verraten).

Otetea, Andrei, The History of the Romanian People. New York, 1970.

Titus A.S.M. Panhuijsen, Romeins Maastricht en zijn beelden, 1966.

Dr. R. Philips Gezondheidszorg in Limburg, Maaslands Monografieën, 32, 1980.

Herman Philipse, Atheïstisch Manifest en De Onredelijkheid van de Religie, met een voorwoord van Ayaan Hirsi Ali, Amsterdam 2004.

Jean Pireyns en Wigbolt Tijms, De graanprijzen van Luik (1400-1940) De effracties van de schepenen, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XXXVIII-1993.

Gaius Plinius Secundus maior, Naturalis historia, Rome 77.

Procopius van Caesarea, Υπερ των πολεμων, meestal in het latijn Historia Belli genoemd, letterlijk Over de Oorlogen, 6e eeuw.

Francis Pryor, Home A Time Traveller's Tales from Btitish Prehistory. 2014.

Edwin G. Puleyblank, Cental Asia and Non-Chinese Peoples of Ancient China, Aldershot (G.Br.) & Burlington (USA) 2002.

Th. de Renesse, Dictionnaire des figures héraldiques, sept tomes, Bruxelles 1894-1903.

Hans Riehl, Die Völkerwanderung (gelezen in de Nederlandse vertaling van drs. Margaretha Blok, De Grote Volksverhuizing, 1976).

J.B. Rietstap, Armorial Général, Gouda, 1887.

Umberto Roberto, Yann Rivière, für die deutsche Ausgabe: Jan Bemmann, Dieter Quast, wissenschaftliche Redaction, Rom und die Barbaren: Europa zur Zeit der Völkerwanderung, Bonn, 2008.

Róna-Tas, András, Hungarians and Europe in the Early Middle Ages: An Introduction to Early Hungarian History, Budapest, 1996. [English edition 1999]

Roymans, N., ed., From the Sword to the Plough: Three Studies on the Earliest Romanisation of Northern Gaul. Amsterdam Univ. Press, Amsterdam, 1996.

Reinhard Schmoeckel, Die Sarmaten - Vergessene Väter des mittelalterlichen Europa 1, Sachshsen, Thüringer. Schwaben - Einst vona Sarmaten beherrscht?, Das Frümittelalter in Deutschland neu gesehen. Bonn 2011.

Reinhard Schmoeckel, Die Sarmaten - Vergessene Väter des mittelalterlichen Europa 2 Die Geheimnisse der Merowinger, Die sarmatische Herkunft der Dynatie und eine folgenreiche Geschichtsfälsunh. Bonn 2011

Reinhard Schmoeckel, König Chlodwig war kein Franke: Frankreichs und Deutschlands sarmatische Wurzeln, Bonn 2009.

Reinhard Schmoeckel, Deutschlands unbekannte Jahrhunderte, Geheimnisse aus dem Frühmittelalter, 2013.

Forschungen zur Thidreksaga, Untersuchingen zur Völkerwanderungszeit im nördlichen Mitteleuropa, Band 3, DIE WILKINENSAGE, Schlüssel zur unbekannten Frühgeschichte der Niederlande und Belgiëns? F. Die 'Franken' zwischen Troja und Tournai 3. Die geheimnisvolle Verwandlung der Sarmaten in 'Franken' und ihrer Fürsten in 'Heilige Könige', Bonn 2006.

Reinhard Schmoeckel, Deutschlands unbekannte Jahrhunderte, Geheimnisse aus dem Frühmittelalter, 2013

Reinhard Schmoeckel
Deutschlands unbekannte Jahrhunderte
Geheimnisse aus dem Frühmittelalter
Beltheim-Schnellbach-2013

Sulimirski, T., The Sarmatians, New York, 1970.

André Sikojev, Die Narten, Söhne der Sonne, Mythen und Heldensagen der Skythen, Sarmaten und Osseten, Köln 1985.

Alois Seidle, Deutsche Agrargeschichte, Frankfurt am Main, 2006.

Lucius Annaeus Seneca, Tragoediae, Thyestes, 1e eeuw.

Diodorus Siculus, Διοδοροσ Ζικολοσ, Bibliotheca Historica, 1e eeuw v.c.

Antonio Sagona, The Archaeology of the Caucasus, 2017.

F.S. (F.L.R. Sassen), Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946, in Roda Sacra 1104-1954, pag. 71-86.

Dr. F. van Soeren, Doctores Meesters Apothecars Artsen, Feiten uit de Zaanse Geneeskunde in de 19de eeuw, Wormerveer 1998.

Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001.

Erwin Steegen, Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling, Maaslandse Monografieën, 69, 2006.

Strabo, Γεογραφια (Geografia), 1e eeuw v.c.

Gaius Suetonius Tranquillus, De vita caesarum. Rome 121.

Dick Swaab, Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer, Amsterdam-Antwerpen 2010.

I.L. Szénássy, Maastrichts zilver, Maastricht 1978.

Hans Szymanski, Brandenburg-Preussen zur See 1605-1815. Ein beitrag zur Frühgeschichte der Deutsche Marine (Leipzig, 1939).

P. Cornelius Tacitus, Annales et Historiae, 4e eeuw n.c.

Dr. Henk Thewissen, De (goede) ambachten van Maastricht 1135-1795, organisatie, regulering, economische en charitatieve ambities, Maastricht 2007.

Dr. Henk Thewissen, De gezworen schutterijen van Maastricht 1374-1579, Maastricht 2008.

Kurt Tiesler, Verzeichnis von Lebensläufen, vorwiegend des Handwerker- und Kaufmanns-standes aus der Zeit von 1579-1724, in Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, Heft 34, Leipzig, 1927.

Dr. P.J.H. Ubachs, Nieuwe Burgers van Maastricht 14e eeuw - 1795, Geleen 1993.

P.J.H. Ubachs, Twee heren, twee confessies, De Verhouding van Staat en Kerk te Maastricht 1632-1673, Assen/Amsterdam 1975.

J.H. Ubachs, Historische encyclopedie van Maastricht, 2005.

Dr. P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, Hilversum 2000

Dr. P.J.H. Ubachs en Ingrid Evers, Tweeduizend jaar Maastricht: een stadsgeschiedenis, 2006

Hovens, Frank, Geschiedenis van Limburg, 2010.

Cillekens, Caspar, 20 eeuwen Maastricht, 2006.

Jean Charles Joseph de Vegiano (M.D. et S.D.H.), Nobiliaire des Pays Bas, et du Comté de Bourgogne, deux parties, Louvain 1760.

(Emile) Vierset-Godin, Les Bourgmestres de Huy, édit. Bénard, Liège 1892.

Jurjen Vis, Onder uw Bescherming, De katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam, Gedenkboek verschenen bij het honderdjarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1898 - 1998.

Barry Cunliffe (ed.), Prehistoric Europe, an Illustrated History, Oxfort University press, Oxfort/New York 2011.

Vegiano, Nobiliaire des Pays Bas

Nobilaire des Pays Bas
Vegiano - 1760

Karl-Heinz Wiechers, Und fuhren weit übers Meer, Zur Geschichte der Ostfriesischen Segelsiffart, Band II Häfen der Ems, 1988.

Thomas Wiedemann, Emperors and Gladiators, New York 1992.

Frances Wood, The silk road, two thousand years in the heart of Asia, The British Library, London 2002.

Genealogieën

J.E. Elias, Genealogie van het geslacht Elias.

S. de Geradon, L'origine des Surlet de Chokier, Bulletin de la Société de Bibliophiles Liégeois, t. XXII, 1926, 81-95.

G.J. Honig, Uit den Gulden Bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaanse families. Koog aan de Zaan 1952.

A. van der Goes, Het Geslacht van der Goes, eigen uitgave, 1995.

H.J. Koenen, Het geslacht de Marez, 's-Gravenhage 1898.

S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, s-Gravenhage, 1685.

E.C.W.L. Marres, Genealogie Stevens, Limburgse Leeuw 7e jg, 1958.

Hans Mauve, Geschichte der Familie Mauve, Lübeck, 1981.

J. H. M. Moers, Dolmans, genealogie en familiegeschiedenis, Roermond, 2003.

Ir. S.J. Nijst, Genealogie van de familie Nijst, juli 1990.

J.M.S. Oremus, Monografieën Sittard, Magistratenfamilies in de 16de en 17de eeuw.

H.M.H. Hoeberechts-Roebroeck en dr. D. Sassen, Genealogie der Familie Roebroeck, Publ. Soc. Hist. Arch. Limbourg, tôme LXX, 1934.

M.P.J.G. Roebroeck, Genealogie van de familie Roebroeck (1498-1604), Limb. Tijdschr. voor Genealogie, G-Roebroeck 1-4, 80 7-10).

J. Rogge, Het geslacht Rogge te Zaandam. Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf, Koog aan den Zaan, 1948.

Dominique van den Kerckhove, Une branche peu connue de la famille de Schaesberg, Le Parchemin, Bull. Assoc. Généal et Hérald. Belgique, 57 (1992), 306-336.

Roderick W. Stuart, Royalty for Commoners: The complete lineage of John of Gaunt, Son of Edward III, Kings of England and Queen Phillipa (3rd Ed. 1998).

Maurice Thunus, 'une famille notable de Verviers, Les Franquinet', Bulletin des archives Vervietoises, Tome XVII, 1986-1987.

Parentelen

Fonds Dedel, Geslachtslijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck, Utrecht 1883.

C.B.G. 's-Gravenhage, Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 1957.

L.M. van der Hoeven: De Nazaten van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 2007.

Kwartierstaten

Kwartierstatenboek, Kon. Ned. Genootschap v. Geslacht- en Wapenkunde, 1958.

Kwartierstatenboek, Kon. Ned. Genootschap v. Geslacht- en Wapenkunde, 1883 - 1983.

Kwartierstatenboek, Kon. Ned. Genootschap v. Geslacht- en Wapenkunde, 2000.

Kwartierstaat echtpaar van Cleeff-van Bronckhorst, getypt, CBG, 's Gravenhage.

Kwartierstaat Prins, handschrift CBG 's-Gravenhage, Collectie van Rijn, Dossier Prins.

J.W. des Tombes, 'Het geslacht van den Boetzelaer', Assen, 1969, met kwartierstaten.

Kwartierstatenboeken van de genealogische vereniging Prometheus van de TH Delft.

Genetisch genealogische werken

Blaine T. Bettinger, The Family Tree - Guide to DNA Testing and Genetic Genealogie., Cincinnaty USA 2016.

Bryan Sykes, DNA USA, A Genetic Portrait of America, New York - London, 2012.

DNA Brabant, DNA-Project 2009 Oud-Hertogdom Brabant, Marc Van den Cloot (red.), Lier 2010.

DNA België, DNA-Project 2010 België, exclusief oud-Hertogdom Brabant, Marc Van den Cloot (red.), Lier 2011.

European Journal of Human Genetics.

Jinchuan Xing, W Scott Watkins, et.al., Genetic diversity in India and the inference of Eurasian population expansion, Genome Biology 2010.

Haak W, Balanovsky O, et al. (2010) Ancient DNA from European Early Neolithic Farmers Reveals Their Near Eastern Affinities., Journal.pbio., 2009.

wikipedia.org/wiki/User:Brian0918
Gen

*

Kinship and Y-Chromosome Analysis of 7th Century Human Remains: Novel DNA Extraction and Typing Procedure for Ancient Material, Daniel Vanek, Lenka Saskova, Forensic DNA Service, Prague, Czech Republic and Hubert Koch, Bavarian State Department of Monuments and Sights, Regensburg, Germany. Croat Med J. 2009 June; 50 (3): 286-295.

Genetic analysis of the presumptive blood from Louis XVI, king of France, Institut de Biologia Evolutiva, Barcelona, Spain, Forensic Sci Int Genet. 2010 Oct 10.

Origins, age, spread and ethnic association of European haplogroups and subclades, in internettijdschrift: eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#G, maart 2010.

Where did European Men came from, Journal of Genetic Genealogy, 4:35-85, 2008.

Boed Marres, The first fruits of DNA-research - A new window on antiquity, Ancient History magazine 5, July 2016.

Eric Maryniak, Inter-Marker en Intra-Marker Mutation Rates van Y-STR Markers & Heranalyse Marres / Mares / Slootmaekers, Genografie.nl/wordpress/archives/215, 2012-06-26.

Zonen van Adam in Nederland, Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Toon van Gestel en Frans Plooij, 2008.

CHARTER MARRES
Gezegeld charter uit 1526 dat vrijstelling geeft van tol en accijnsen

Charter van het Hooggerecht van de Vroenhof te Maastricht
gedateerd 8 augustus 1526
betreffende de vrijstelling van tol en accijnsen voor het hertogdom Brabant aan
de gebroeders Matthijs, Johan en Reyner Marees van Heukelom

*

Manuscripten

- Manuscripten in het familiearchief.

- Dagboek Vader Oorlogswinter 1940-1945, teksttranssriptie in druk, familie­editie uitgegeven in enkele exemplaren voor zijn nakomelingen, uitgevoerd door zijn zoon Luc Marres, 78 pagina's.

- Manuscripten afkomstig van het familiearchief Polus destijds op het kasteel van Tielen bij Turnhout (België).

- Manuscripten afkomstig van het echtpaar Marres-Tielens, in bruikleen gekregen van het echtpaar Sevenstern-Albada Jelgersma, genealogieën met fraaie wapentekeningen.

- Dossier Snouckaert van Schauburg, manuscript 2311, Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage.

- Fonds Le Fort, 17e eeuws manuscript van J. Le Fort, roy d'armes, berustend in het Rijksarchief te Luik.

- J. van de Venne, chartermeester Rijksarchief in Limburg, Geslachtstafel Duchateau, Manuscript ca. 1930.

Dagboek Vader Oorlogswinter 1940-1945

 


BRONNEN - KWARTIERSTAAT

Deze zijn vermeld bij de afzonderlijke kwartieren en zijn tussen [ ] geplaatst.
Illegitime (bastaard) relaties zijn niet opgenomen.

>

[AD1]

Dr. A.W.D. Dek, Bijdrage tot de Genealogie van het geslacht van Arkel, Nederlandse Leeuw 69 (1966).

[AD2]

Dr. A.W.D. Dek, Genealogische tabellen bij de Geschiedenis der Nederlanden (2) Het geslacht Horne (Hoorne of Hornes).

[AG]

A.A. Vorsterman van Oijen en G.D. Franquinet, Annuaire Généalogique des Pays-Bas, Maastricht, I 1874, II 1876

[AK]

A.J. Kronenberg, van Colenberg, Nederlandse Leeuw 89 (1977) 250-252.

[AL]

Adriane Lüttger, genealogin, verslaggeving van haar onderzoek in de archieven van Nordrhein-Westphalen.

[BA]

Belgisch Adelsboek.

[BH]

Breur Henket, kwartierstaat.

[BT]

Fonds Bruls-de Tiecken, Stadsarchief Tongeren (B.), gelezen door de heer Luc Christiaens.

[DG]

E.M.A.H. Delhougne, Genealogieën, 1957; deel.

[DvH]

Dr. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristoctaten, hun geschiedenis en hun portretten, de Heijnen-maagschap 1400-1800, twee delen, 2008; pagina.

[ES]

Europäische Stammtafeln; deel, hoofstuk en blad.

[EJ]

Edo Jongejan, eigen archiefonderzoek.

[FW]

F. Wetzels, De afstamming van Christina illegitima de Cortenbach en de familie Moenen, GeneVer, NGV afd. Zuid-Limburg, 2007, pag. 92 t/m 96.

[GK]

Kwartierstatenboek, Kon. Ned. Genootschap v. Geslacht- en Wapenkunde; 1, 1958; 2, 1983; 3, 2000.

[HK]

H.C.J.M. Kreijns, Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens, St. Limb. Gen. Arch., Geleen 2005.

[HM]

Hans Mauve, Geschichte der Familie Mauve, Lübeck, 1981; Stamboom van de familie Mauve met hun naaste verwanten door Maarten Mauve, 1997/1998.

[HR]

Mv. Hoeberechts-Roebroeck, Genealogie der familie Roebroeck, Publications de la Société historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; tôme LXX, 1934.

[JP]

J. Paquay, Het Adellijk huis van den Bosch te Millen in het Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap / Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, 47, 1933; J. Paquay, De heerlijkheid Mopertingen (1), Verzamelde Opstellen uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring te Hasselt, deel 13, 1937.

[JT]

J.W. des Tombes, Het geslacht van den Boetzelaer, 1969, met kwartierstaten.

[JV]

J. van de Venne, Geslachtstafel Duchateau, Manuscript ca. 1930.

[KB]

Kwartierstaat mr. E.A.H.M.J. (Eddy) de Beaumont, MM.

[KBC]

Kwartierstaat echtpaar van Cleeff-van Bronckhorst, getypt, CBG, 's-Gravenhage.

[KZ]

Kwartierstaat Zuiderent.

[KPK]

Kwartierstaat Peter van der Krogt.

[LC]

L.D.L.M. Coenegracht, Het geslacht (de) (van) Coenegracht(s), Publications de la Société historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht; tôme LXX1, 1935.

[LF]

Manuscript J. le Fort, roy d'armes, 17e eeuw, Rijksarchief Luik, België.

[LH]

Le baron Léon de Herckenrode, Collection de Tombes, .... de la Hesbaye, Gand,1845.

[LL]

Limburgse Leeuw, deel.

[MM]

Manuscript in het archief van de familie Marres.

[MRA]

Manuscript Renesse in het archief van de Hoge Raad van Adel.

Rouwbord

Rouwbord van Baexem van Thielen- van der Gracht de Rommerswael, 1751

Philippe Urbain van Baexem, heer van Thielen , gehuwd met
Marie Françoise van der Gracht De Rommerswael.
Dit huwelijk bleef kinderloos en na haar dood op 4 oktober 1751 gingen
kasteel en heerlijkheid Tielen van het geslacht van Baexem over naar
het geslacht van der Gracht de Rommerswael.
(In familiebezit)

[MMP]

Manuscript in het familiearchief Marres te Amsterdam, verkregen uit het familiearchief Polus, na overlijden van Albert Polus, zoon van Ernest Polus en Jonkvr. Regine van der Gracht de Rommaerswael et de Vremde, laatste bewoner-eigenaar van kasteel Tielen bij Turnhout (België).

[MR]

M.P.J.G. Roebroeck, genealogie van de Familie Roebroek (1498-1604), L.T.v.G, 80 7-10.

[MT]

Maurice Thunus, président des Archives Verviétoises, Les Franquinet, une famille notable de Verviers, Bulletin des Archives Verviétoises, tôme XVII (1986-1987) 1-165.

[MW]

Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, met tabellen, Arnhem 1962.

[NA]

Nederlands Adelsboek, historische reeks 1940-1952; jaargang.

[NL]

Nederlandsche Leeuw; jaar.

[NP]

Nederlands Patriciaat; jaargang.

[QLM]

Quartiers de Delphine le Maire.

[RA]

E.W. Roscam Abbing, eigen onderzoek.

[SA]

J.W. Sandker/Th. Sandker, onderzoekers dossier Cassa, in bewaring op het CBG te 's-Gravenhage.

[SN]

S.J. Nijst, Genealogie van de familie Nijst, juli 1990.

[VvA]

Johan E. Elias, de Vroedschap van Amsterdam 1578 - 1795; volgnummer.

[VvO]

A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, drie delen, Groningen 1888-1890; deel.

[WI]

Wiosello, Erfgoedtijdschrift van Veldwezelt en Kesselt, 2002, 1; 2006, 1 en 2; 2009, 2), en gegevens van J.P. Swinnen.

*

Documentatiecentra en belangrijke webstekken

Bonnefantenmuseum, te Maastricht

Eddy de Beaumont, Historische wapenfabricage

Breur Henket, Begraafplaats St. Pieter: Marres, Ceulen, Duchateau, etc.

Centraal Bureau voor Genealogie, te 's-Gravenhage

Anthropologie - Ethnografie - Genetica

The Y-DNA Haplogroup G Project, Ray Banks, administrator

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Genografie in Nederland

Heraldiek startpagina

Longfellow National Historic Site, te Cambridge (Mass.), USA

Limburg, het oude land van Loon

Livius onderwijs

Nationaal Jenevermuseum, te Hasselt, België

Nederlandse Molendatabase, Watermolen Lombok te Maastricht

Gesellschaft für deutsche Sprache, te Berlijn

Meertens Instituut, te Amsterdam

Wigosite, te Maastricht

Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen

Zicht op Maastricht 1867

Dr. Rudolf Philips, Mestreechs Aaijt, Maastricht 1982
Klik voor foto aanbieding eerste exemplaar
Mestreechs AAJT

*

Bijdragen aan deze publicatie zijn geleverd door


Dick Amesz
Peter Arnoldy
Ray Banks
Antonie de Beaumont
Eddy de Beaumont
Bas Billet
Frank Bokern
Wim Boersma
Albert Corten
Mia Dardaganidis
Miriam Jo Dunham
Ingrid Evers
Guy Franquinet
Monique de Gussem
Huub Hardy
Regina Hassert


Ria Hendriks
Breur Henket
Chang Hua'an, 常華安
Jules Huijnen
Suzy Hochstenbach
Anita Israel
Peter Jennekens
Edo Jongejan
Allan Krill
Wil Lem
Jos van Liebergen
Philippe le Maire de Romsée
Eric Maryniak
Peter Lambriex
Marnix de Paula Lopes
Fernand Nolet
Olivier Nolet de Brauwere
Arnold Nivelle


Jean Nyst
Ida Olivers-Bouvrie
Gunar Peters
Wim Penninx
Femke Ramaker
Ernst Roscam Abbing
Arnold Sanders
Jean-Marie de Sany
Martin Slootmaekers
Ed Stevenhagen
Jan-Pieter Swinnen
Maarten Teeuwen
Arthur Tielens
Heimerick Tromp
Maarten van Voorst tot Voorst
Pieter Winsemius

*

Ray Banks en Ted Kandell zijn mijn leermeesters in de genografie.
Wim Penninx en Julian Red bestudeerden diepgaand ons genoom. Dank aan Wim voor zijn lezing op het congres.
Arnold Nivelle voerde de genealogie met een generatie op en ontdekte het bestaan van de tak Volgraaf waardoor het geslacht Volgraaf als derde tak aan onze familie kon worden toegevoegd.
Miriam Jo Dunham, sr. Johanna o.c.s.o., corrigeerde resp. vertaalde pagina's over genetica in het Engels.
Olivier Nolet de Brauwere corrigeerde resp. vertaalde pagina's over genetica in het Frans.
Van de familie met name: André, Gilbert, Guus, Henri, Jeanne Marie en Thierry.

*

Internationaal Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen

Op de jaarvergadering die in September 2012 te Maastricht werd gehouden hield Dr. Wim Penninx een lezing getiteld Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years.

In deze lezing besprak hij met als voorbeeld de varianten in het Y-DNA van de familie Marres hoe door mutaties in het DNA nabije en verre familie­verbanden kunnen worden aangetoond.

Verwantschappen die met gewoon genealogisch en historisch onderzoek niet zijn aan te tonen worden hiermee tot diep in de middeleeuwen en zelfs tot in de prehistorie vastgesteld.

In Nederland wordt dit onderzoek gedaan door de onderzoeksgroep Genografie in Nederland.

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years-a

Lezing Dr. W. Penninx


HOME